วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2554
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารและการจำแนก เวลา 49 ชั่วโมง
เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว เวลา 3 ชั่วโมง
บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้โดย นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง ครูอัตราจ้าง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อ วันที่ ...1-6...เดือน ....สิงหาคม.....พ.ศ. ....2554............... โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1


สาระสำคัญ

สารเนื้อเดียวประเภทสารละลายที่มีสารต่างชนิดกันมาผสมกันในการแยกให้บริสุทธิ์ ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวชนิดนั้น ซึ่งในการทำให้บริสุทธิ์จะมีวิธีการต่าง ๆ เช่น การระเหยแห้ง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การตกผลึก โครมาโทกราฟี การสกัดด้วยตัวทำละลาย การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นต้น


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การกลั่น การตกผลึก การสกัด และโครมาโทกราฟี และนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม


จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง


ทดลองและสรุปวิธีการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวได้


จุดประสงค์นำทาง

1. ทดลองและสรุปวิธีการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวโดยวิธีโครมาโทกราฟี

ด้วยชอล์กและกระดาษกรองได้

2. บอกหลักการของโครมาโทกราฟีได้

3. สรุปวิธีการแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีกลั่นได้

4. สรุปวิธีการแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีการตกผลึกได้เนื้อหาสาระ


การแยกสารเนื้อเดียว

สารเนื้อเดียวอาจเป็นสารชนิดเดียวหรือมีองค์ประกอบของสารมากกว่าหนึ่งชนิด แต่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การแยกสารเนื้อเดียวทำได้หลาย

1. การกลั่น

2. การการตกผลึก

3. การระเหยแห้ง

4. โครมาโทกราฟี


กิจกรรมการเรียนการสอน


1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวปฏิบัติในการเรียน

การวัดผลประเมินผล/เกณฑ์การผ่าน วิธีการซ่อมเสริมเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์

2. ครูสนทนากับนักเรียน ทบทวนความรู้เดิมโดยร่วมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้

- นักเรียนคิดว่าสารที่เป็นสารเนื้อเดียวนั้นจะมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกหรือไม่

ถ้ามีจะแยกส่วนประกอบของสารเนื้อเดียวได้อย่างไรบ้าง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาใบกิจกรรม เรื่องจะแยกสารเนื้อเดียวได้อย่างไร

มอบหมายหน้าที่กันภายในกลุ่ม วางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี ปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบกิจกรรม โดยครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำ

4. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อร่วมอภิปรายกับกลุ่มอื่น ๆ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว

6. นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว

7. นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออ่านประกอบ อินเตอร์เน็ต จากนั้นจัดทำแผนผัง

ความคิดรวบยอดสรุปเกี่ยวกับการแยกสาร ส่งครูผู้สอน ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คะแนน

8. ทดสอบหลังเรียน

9. ตรวจและแจ้งผลการสอบ ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์


สื่อ/แหล่งเรียนรู้


1. ใบกิจกรรม เรื่อง จะแยกสารเนื้อเดียวได้อย่างไร

2. ใบความรู้ เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว

3. ใบงาน เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว

4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม

5. ห้องสมุด

6. Internet


การวัดผลประเมินผลวิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การผ่าน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลการปฏิบัติงาน
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ตรวจผลงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการตรวจ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แบบบันทึกการตรวจผลงานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60


กิจกรรมเสนอแนะ

ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอโดยจัดทำ เป็น แผนผังความคิดรวบยอดส่งครู ผู้สอนตรวจสอบให้คะแนน


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1 ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ.................

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน คิดเป็นร้อยละ.............

2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................

3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................

4 การปรับปรุงและพัฒนา

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................


ลงชื่อ ............................................ผู้สอน

(นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง)

ครูอัตราจ้างความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………….……


ลงชื่อ ...................................................

(นางทิพวดี อัครฮาด)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…


ลงชื่อ ......................................................

(นายสุชาติ อาจศัตรู)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ใบกิจกรรม

เรื่อง จะแยกสารเนื้อเดียวได้อย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีโครมาโทกราฟี

2. บอกหลักการของวิธีโครมาโทกราฟีได้


วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี


รายการ
จำนวน/กลุ่ม
1. สารละลายสีดำ(ได้จากสีเมจิกหลายสีผสมกัน)
2. ชอล์กสีขาว
3. ไม้จิ้มฟัน
4. กระดาษกรองขนาด 2 cm X 5.5 cm
5. กล่องพลาสติกเบอร์ 1
10 cm3
1 แท่ง
1 อัน
1 แผ่น
2 ใบ


กิจกรรมกลุ่ม

การทดลองชุดที่ 1

1. ใส่หมึกดำลงในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดขนาดสูงประมาณ 6 cm (กล่องเบอร์ 1) โดยให้น้ำหมึกสูงประมาณ 0.5 cm

2. วางแท่งชอล์กลงในกล่องพลาสติก ปิดฝากล่องพลาสติก ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที สังเกตและบันทึกผล

การทดลองชุดที่ 2

1. ตัดกระดาษกรองให้เป็นแถบขนาด 2 cm x 5.5 cm ใช้ดินสอขีดเส้นห่างจากปลายล่าง 1 cm

2. ใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มสารละลายสีดำ มาจุดบนเส้นดินสอ 1 จุด ดังรูป แล้วติดปลาย

ด้านบนของแถบกระดาษเข้ากับฝา กล่องพลาสติก

3. เติมน้ำลงไปในกล่องพลาสติก ปิดฝากล่องพลาสติก ให้ปลายล่างของกระดาษกรอง

จุ่มในน้ำและให้จุดสีดำอยู่เหนือระดับน้ำ ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำซึมขึ้นมาเกือบถึงขอบบน ของกระดาษ ยกกระดาษออกจากกล่องพลาสติก ทิ้งไว้ให้แห้ง

4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงบนกระดาษกรองในกล่องพลาสติก


จากการทำกิจกรรม ร่วมกันคิดตอบคำถาม


1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดบนแท่งชอล์กและกระดาษกรองเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


2. หมึกสีดำประกอบด้วยสารอย่างน้อยกี่ชนิด ทราบได้อย่างไร

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. สรุปผลการแยกสารเนื้อเดียวด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

4. ระดมความคิดวิธีการแยกสารเนื้อเดียวด้วยวิธีอื่น นอกจากวิธีโครมาโทกราฟี

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


ใบความรู้

เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว

------------------------------------------------------------------------------------------

สารเนื้อเดียวอาจเป็นสารชนิดเดียวหรือมีองค์ประกอบของสารมากกว่าหนึ่งชนิด แต่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การแยกสารเนื้อเดียวทำได้หลายวิธี

1. การกลั่น เป็นวิธีการแยกสารเนื้อเดียวที่เป็นของเหลวหลายชนิดผสมกันอยู่ และ

แต่ละชนิดมีจุดเดือดต่างกัน โดยการให้ความร้อน สารที่มีจุดเดือดต่ำจะกลายเป็นไอออกมาก่อน จากนั้นไอจะผ่านไปยังเครื่องควบแน่น เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นของเหลว

2. การตกผลึก หมายถึง การที่ตัวถูกละลายซึ่งเป็นของแข็งมีมากเกินจุดอิ่มตัว

อุณหภูมิ นั้นจะแยกตัวออกมาจากสารละลาย การตกผลึกจะเกิดขึ้นเมื่อสารละลายอิ่มตัวมีอุณหภูมิลดลงหรือน้ำบางส่วนของสารละลายอิ่มตัวระเหยออกไป

ผลึก หมายถึง ของแข็งที่มีรูปทรงเลขาคณิต ผิวหน้าเรียบ มีเหลี่ยมมุมเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด

3. การระเหยแห้ง เป็นวิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์ซึ่งมักจะเป็นสารละลายที่เกิดจาก

ของแข็งผสมกับของเหลว เช่น น้ำเชื่อม น้ำเกลือ เป็นต้น โดยการให้ความร้อนแก่สารผสมดังกล่าวจะทำให้น้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายระเหยกลายเป็นไอออกไปหมด จะเหลือของแข็งติดอยู่ด้านล่างภาชนะ

4. โครมาโทกราฟี เป็นวิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์ออกจากกัน มักใช้กับสารเนื้อเดียว

ที่มีองค์ประกอบของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปละลายอยู่ในตัวทำละลายเดียวกันโดยอาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายต่างกันและสามารถเคลื่อนที่บนตัวดูดซับบางชนิดได้ไม่เท่ากันจึงทำให้แยกสารแต่ละชนิดออกจากกันได้ การใช้เทคนิควิธีนี้จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ตัวทำละลาย ที่จะทำหน้าที่ละลายองค์ประกอบของสารที่ต้องการแยกได้ เช่น น้ำ แอลกอฮอล์ เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เป็นต้น ตัวดูดซับจะทำหน้าที่ให้สารซึมผ่านได้แก่ กระดาษกรอง ชอล์ก อลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่า สารใดที่ละลายได้ดีจะอยู่ไกลจุดศูนย์กลางถูกดูดซับได้น้อย ส่วนสารใดที่ละลายได้ไม่ดีจะอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางถูกดูดซับได้มาก

จากวิธีการใช้โครมาโทกราฟีจะพบว่ามีข้อดี คือ สามารถทดสอบความบริสุทธิ์ได้จากสารที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย และสารที่ผสมปนกันอยู่หลายชนิดได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดกล่าวคือ ใช้ได้กับสารที่มีสีเท่านั้น ซึ่งถ้ามีสารที่ไม่มีสีปนอยู่ การบอกความบริสุทธิ์อาจไม่ค่อยแน่นอนใบงาน

เรื่อง การแยกสารเนื้อเดียว

---------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. การแยกสารเนื้อเดียวโดยการกลั่น ใช้หลักกการใด…………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

2. ของแข็งที่เกิดจากสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง แล้วลดอุณหภูมิลงเรียกว่าอะไร…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. จงบอกหลักการแยกสารเนื้อเดียว โดยวิธีโครมาโทกราฟี………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ชอล์กหรือกระดาษกรองที่นำมาใช้ในวิธีโครมาโทกราฟีทำหน้าที่อย่างไร………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. จงบอกประโยชน์ของการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………แบบทดสอบก่อน เรียน หลังเรียน

-------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย / ทับตัวอักษร ก หรือ ง

ลงในกระดาษคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

ข้อ1. วิธีใดเป็นการแยกสารเนื้อเดียว

ก. การระเหิด

ข. การกรอง

ค. โครมาโทกราฟี

ง. การใช้แม่เหล็กดูด

ข้อ2. การทำโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ กระดาษทำหน้าที่ใด

ก. เป็นตัวทำละลายของสารที่ต้องการแยก

ข. เป็นทางผ่านของสารที่ต้องการจะแยก ทำให้เคลื่อนที่ไปได้

ค. ดูดซับสารไว้มาก ทำให้สารนั้นเคลื่อนที่ได้ดี และแยกออกมาก่อน

ง. ดูดซับสารไว้มาก ทำให้สารนั้นเคลื่อนที่ได้ช้า จึงเคลื่อนที่ออกมาทีหลัง

ข้อ3. ถ้าต้องการแยกเกลือแกงออกจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะทำได้ด้วยวิธีใด

. กรอง . ระเหิด . กลั่นลำดับส่วน . ระเหยแห้ง

ข้อ4. การระเหยแห้งเป็นวิธีการแยกสารชนิดใด

ก. น้ำหมึก

ข. น้ำกับแอลกอฮอล์

ค. น้ำกับเกลือแกง

ง. สารละลายแอมโมเนีย

ข้อ5. ข้อดีของเทคนิคโครมาโทกราฟี คือ

ก. ใช้สารตัวอย่างเพียงเล็กน้อย

ข. แยกองค์ประกอบต่าง ๆ ในของผสมออกจากกันได้

ค. ทดสอบได้ทั้งปริมาณวิเคราะห์และคุณภาพวิเคราะห์

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลย แบบทดสอบก่อน เรียน หลังเรียน

-------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด แล้วเขียนเครื่องหมาย / ทับตัวอักษร ก หรือ ง

ลงในกระดาษคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

ข้อ1. วิธีใดเป็นการแยกสารเนื้อเดียว

จ. การระเหิด

ฉ. การกรอง

ช. โครมาโทกราฟี

ซ. การใช้แม่เหล็กดูด

ข้อ2. การทำโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ กระดาษทำหน้าที่ใด

จ. เป็นตัวทำละลายของสารที่ต้องการแยก

ฉ. เป็นทางผ่านของสารที่ต้องการจะแยก ทำให้เคลื่อนที่ไปได้

ช. ดูดซับสารไว้มาก ทำให้สารนั้นเคลื่อนที่ได้ดี และแยกออกมาก่อน

ซ. ดูดซับสารไว้มาก ทำให้สารนั้นเคลื่อนที่ได้ช้า จึงเคลื่อนที่ออกมาทีหลัง

ข้อ3. ถ้าต้องการแยกเกลือแกงออกจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะทำได้ด้วยวิธีใด

. กรอง . ระเหิด . กลั่นลำดับส่วน . ระเหยแห้ง

ข้อ4. การระเหยแห้งเป็นวิธีการแยกสารชนิดใด

จ. น้ำหมึก

ฉ. น้ำกับแอลกอฮอล์

ช. น้ำกับเกลือแกง

ซ. สารละลายแอมโมเนีย

ข้อ5. ข้อดีของเทคนิคโครมาโทกราฟี คือ

จ. ใช้สารตัวอย่างเพียงเล็กน้อย

ฉ. แยกองค์ประกอบต่าง ๆ ในของผสมออกจากกันได้

ช. ทดสอบได้ทั้งปริมาณวิเคราะห์และคุณภาพวิเคราะห์

ซ. ทุกข้อที่กล่าวมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น