วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีสอนแบบสาธิต

                                       วิธีสอนแบบสาธิต



วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การกระทำ หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมบ้าง







หลักการสอนแบบสาธิต




1. ครูต้องเตรียมบทเรียน และซ้อมการสาธิตมาเป็นอย่างดีก่อนสาธิตให้นักเรียนดู



2. ครูต้องมีจุดประสงค์ที่แน่นอนสำหรับการสาธิตทุกครั้ง และพยายามให้บรรลุจุดประสงค์



3. ครูต้องแสดงการสาธิตให้นักเรียนเห็นอย่างทั่วถึงกันทั้งชั้น



4. ครูต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ถูกต้องกับวิชานั้น ๆ



5. ต้องสาธิตเกี่ยวกับบทเรียน




ขั้นการสาธิต



1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน



2. เตรียมอุปกรณ์การสาธิต



3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น เวลา ขั้นตอน การดำเนินการ การจบ



4. ทดลองสาธิต



5. จัดคู่มือสังเกตการสาธิต



6. สาธิตแล้ว นักเรียนควรได้สาธิตซ้ำ



7. ประเมินผลการสาธิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น