วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีสอนแบบสาธิต

                                       วิธีสอนแบบสาธิตวิธีสอนแบบสาธิต หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การกระทำ หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมบ้างหลักการสอนแบบสาธิต
1. ครูต้องเตรียมบทเรียน และซ้อมการสาธิตมาเป็นอย่างดีก่อนสาธิตให้นักเรียนดู2. ครูต้องมีจุดประสงค์ที่แน่นอนสำหรับการสาธิตทุกครั้ง และพยายามให้บรรลุจุดประสงค์3. ครูต้องแสดงการสาธิตให้นักเรียนเห็นอย่างทั่วถึงกันทั้งชั้น4. ครูต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ถูกต้องกับวิชานั้น ๆ5. ต้องสาธิตเกี่ยวกับบทเรียน
ขั้นการสาธิต1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน2. เตรียมอุปกรณ์การสาธิต3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น เวลา ขั้นตอน การดำเนินการ การจบ4. ทดลองสาธิต5. จัดคู่มือสังเกตการสาธิต6. สาธิตแล้ว นักเรียนควรได้สาธิตซ้ำ7. ประเมินผลการสาธิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น