วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 ต่อ...

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 ต่อ...

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน 1.2 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรม ในนิวเคลียสที่ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์
1.2 การสืบค้นข้อมูล การสำรวจและการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน
1.3 การนำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ข้อ 2
2.1 การสำรวจ การสืบค้นข้อมูล และการอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
2.2 การอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์ และโทษ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสังคม
1.1 อธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์ได้
1.2 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานได้
1.3 นำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้
2.1 อธิบายและวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่อย่างสมดุลได้
2.2 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพในท้อง-ถิ่นที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์ และโทษ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสังคมได้
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน 2.1 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสำรวจ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
1.1 ตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศได้
1.2 อธิบายและเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในด้านการถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรได้
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน 2.2 : เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสำรวจ การอภิปราย และการวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
1.2 การอภิปรายแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.1 ตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้
1.2 นำเสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
1.3 ลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาและแก้ปัญหาสิ่งแวด ล้อมในท้องถิ่นได้
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสังเกต และการอภิปรายสมบัติต่างๆ ของสาร
1.2 การทดลอง การอภิปราย และการจำแนกความแตกต่างระหว่างสมบัติ และลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารแขวนลอย และสารละลาย
ข้อ 2
2.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความแตกต่างของสมบัติของสารทั้งสามสถานะ จากการจัดเรียงและการเคลื่อนไหวของอนุภาคของสาร
2.2 การอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลอง ( model ) หรือสถานการณ์จำลอง
ข้อ 3
3.1 การทดสอบความเป็นกรด เบส ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์
3.2 การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับระดับความเป็นกรด เบสของสารละลาย
3.3 การทดลองและการอภิปราย สมบัติของสารละลายกรด เบส และการนำความรู้เกี่ยวกับกรด เบสไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1.1 ทดลองและอธิบายสมบัติต่าง ๆ ของสารได้
1.2 อธิบายและจำแนกความแตกต่างระหว่างสมบัติของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารแขวนลอย และสารละลายได้
2.1 อธิบายความแตกต่างของสมบัติของสารทั้งสามสถานะ จากการจัดเรียงและการเคลื่อนไหวของอนุภาคของสารได้
2.2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลองหรือสถานการณ์จำลองได้
3.1 ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายโดยใช้
อินดิเคเตอร์ได้
3.2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับระดับความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย
3.3 ทดลอง และอธิบายสมบัติของสารละลายกรด-เบสและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 4
4.1 การอภิปรายและการเปรียบเทียบองค์ประกอบและ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ
4.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย สมบัติของธาตุ -กัมมันตรังสี ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ
4.3 การอภิปรายประโยชน์ของการนำธาตุต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อ 5
5.1 การอภิปรายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การกลั่น การตกผลึก การสกัด และโครมาโทรกราฟี่
5.2 การทดลอง แยกสารบางชนิดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5.3 การอภิปราย การนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4.1 อธิบายองค์ประกอบและสมบิติของธาตุและสาร-ประกอบได้
4.2 อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะได้
4.3 อธิบายประโยชน์ของการนำธาตุ และสารประกอบต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.1 ทดลอง และอธิบายหลักการแยกสารโดยวิธีการกลั่น การกรอง การตกผลึก และโครมาโทกราฟี่ได้
5.2 ทดลองสกัดสารบางชนิดตามความสนใจได้
5.3 ตัดสินใจเลือกวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมได้
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน 3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คางหวัดรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การทดลอง และการอภิปราย การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเกิดการละลาย การเปลี่ยนสถานะ และเกิดปฏิกิริยาเคมี
1.2 การอภิปราย และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร

ข้อ 2

2.1 การอภิปรายองค์ประกอบของสารละลาย
2.2 การทดลอง และการอภิปรายความเข้มข้นของสารละลาย วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด และการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อ 3

3.1 การทดลอง และการอภิปรายการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของสาร
3.2 การอภิปราย และการอธิบายสมการเคมีของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ
โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนต
3.3 การนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีของสารไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

1.1 ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสารเมื่อสารเกิดการละลาย การเปลี่ยนสถานะ และเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
1.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารได้
2.1 อธิบายและระบุองค์ประกอบของสารละลายได้
2.2 อธิบายความเข้มข้นของสารละลาย วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน และนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2.3 ทดลองและอธิบายการเกิดผลึกของสารได้
3.1 ทดลองและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารได้
3.2 อธิบายและเขียนสมการเคมีระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนตได้
3.3 นำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 4
4.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายผลของสารเคมี
ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
4.2 การอภิปรายและการเสนอแนะวิธีการใช้สารเคมี
อย่างถูกต้อง คุ้มค่า ปลอดภัย รู้วิธีป้องกัน
และแก้ไขอย่างถูกวิธี
4.1 อธิบายผลของสารเคมี และปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อมได้
4.2 อธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง คุ้มค่า และ

ปลอดภัยได้

4.3 อธิบายและเสนอแนะวิธีป้องกัน และแก้ไขผลจากการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีได้
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การอธิบายความหมายของปริมาณทางฟิสิกส์
1.2 การทดลอง และการอภิปรายหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
ข้อ 2
2.1 การทดลองและการอภิปรายผลของแรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์นั้น
1.1 อธิบายความหมายของปริมาณทางฟิสิกส์ได้
1.2 ทดลองและอธิบายวิธีหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกันได้
2.1 ทดลอง และอธิบายผลของแรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์ได้
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ
1.2 การอภิปรายวิธีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ข้อ 2
2.1 การทดลอง และการอภิปรายหลักการของโมเมนต์
2.2 การวิเคราะห์โมเมนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.3 การคำนวณโมเมนต์ และการนำความรู้เรื่องโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์
ข้อ 3
3.1 การสังเกตการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
3.2 การอธิบายผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุและลักษณะการเคลื่อนที่รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
1.1 ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพได้
1.2 อธิบายวิธีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้
2.1 ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนต์ได้
2.2 วิเคราะห์โมเมนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.3 คำนวณโมเมนต์และนำความรู้เรื่องโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์ได้
3.1 อธิบายการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้
3.2 อธิบายผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุในสถานการณ์ ต่าง ๆ และยกตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ได้
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
1.2 การอภิปรายประโยชน์ของพลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ข้อ 2
2.2 การสังเกต และการวัดอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ
2.3 การอธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับระดับหรือสภาพความร้อนในวัตถุ
ข้อ 3
3.1 การทดลองและการอภิปรายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ การพา และการแผ่รังสี
3.2 การนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ไปใช้ประโยชน์
ข้อ 4
4.1 การทดลอง และการอภิปรายการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนของวัตถุต่าง ๆ
การสืบค้นข้อมูล และการนำความรู้เรื่องการดูดกลืน แสงและการคายความร้อนไปออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมต่าง ๆ
1.1 อธิบายความหมายของงาน พลังงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ และกฎการอนุรักษ์พลังงานได้
1.2 อธิบาย และยกตัวอย่าง ประโยชน์ของพลังงานที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.4 ทดลองและสรุปการวัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ ได้
2.5 อธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับระดับหรือสภาพความร้อนในวัตถุได้
3.1 ทดลองและอธิบายเรื่องการถ่ายโอนพลังงานความ-ร้อน โดยการนำ การพา และการแผ่รังสีได้
3.2 นำความรู้เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ได้
4.1 ทดลอง และสรุปการดูดกลืนแสง และการคายความร้อนของวัตถุต่างๆ ได้
4.2 อธิบายและนำความรู้เรื่องการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนไปออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 5
5.1 การทดลอง และการอธิบายสมดุลความร้อน
ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ และ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ข้อ 6
6.1 การทดลองและการอภิปรายสมบัติการสะท้อน และการหักเหของแสง
6.2 การอธิบาย และการคำนวณการเกิดภาพของวัตถุ
และการนำความรู้เรื่องการเกิดภาพไปใช้ประโยชน์
ข้อ 7
7.1 การอภิปรายผลของความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์ และผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ข้อ 8
8.1 การทดลอง และการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและการคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 9
1.1 การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน
1.2 การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเปรียบเทียบ และการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
5.1 ทดลอง และอธิบายสมดุลความร้อน และผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ
5.2 อธิบายและนำความรู้เรื่องผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
6.1 ทดลองและอธิบายสมบัติการสะท้อน และการหักเหของแสงได้
6.2 อธิบายการเกิดภาพของวัตถุและคำนวณค่าตัวแปร ที่เกี่ยวข้องได้
6.3 นำความรู้เรื่องการเกิดภาพไปใช้ประโยชน์ได้
7.1 อธิบาย ผลของความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆได้
8.1 ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และคำนวณค่า
ปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
9.1 คำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
9.2 อธิบาย เปรียบเทียบ และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 10
10.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายหลักการต่อ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน การออกแบบและติดตั้งอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และการนำไปใช้ประโยชน์
ข้อ 11
11.1 การทดลองและการอภิปรายสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี และทรานซิสเตอร์
11.2 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และ
การนำไปใช้ประโยชน์
10.1 อธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านได้
10.2 ออกแบบและติดตั้งวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง และปลอดภัยได้
11.1 ทดลองและอธิบายสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี และทรานซิสเตอร์ได้
11.2 ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
1.2 การวิเคราะห์ และการแปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศ
1.3 การอภิปรายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 2

2.1 การวิเคราะห์ และการอภิปรายผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลก และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3
3.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบาย ส่วนประกอบของโลก และทรัพยากรธรณีในโลก
ข้อ 4
4.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยกตัว การยุบตัว การคดโค้ง-โก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา และการทับถม
4.2 การอภิปราย และการอธิบาย ผลของกระบวนการทางธรณีดังกล่าวที่ทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างกัน
1.1 อธิบายปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศได้
1.2 แปลความหมายลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศได้
1.3 อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
2.1 วิเคราะห์และอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลก และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
3.1 อธิบายส่วนประกอบของโลกและทรัพยากรธรณีในโลกได้
4.1 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยกตัว การยุบตัว การคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
การพัดพา และการทับถมได้
อธิบายผลของกระบวนการทางธรณีดังกล่าวที่ทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างกันได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 5
5.1 การสำรวจ การทดลอง และการอธิบายเกี่ยวกับ ชั้นหน้าตัดของดิน สมบัติของดิน และการปรับปรุงคุณภาพของดิน
5.2 การอภิปราย และการนำความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินไปใช้ประโยชน์
ข้อ 6
6.1 การสำรวจ การอภิปราย และการอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลก และแหล่งน้ำใต้ดิน
6.2 การอภิปราย และการนำความรู้เรื่องแหล่งน้ำมาใช้
ประโยชน์

ข้อ 7

7.1 การทดลอง และการอภิปรายกระบวนการเกิด
ลักษณะของ องค์ประกอบ สมบัติของหิน และแร่
7.2 การอภิปรายการใช้ประโยชน์จากหินและแร่
5.1 ทดลองและอธิบายชั้นหน้าตัดของดิน สมบัติของดิน และการปรับปรุงคุณภาพของดินได้
5.2 อธิบายและนำความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินไปใช้ประโยชน์ได้
6.1 อธิบายแหล่งน้ำบนพื้นโลกและ แหล่งน้ำใต้ดินได้
6.2 อธิบายและนำความรู้เรื่องแหล่งน้ำนำมาใช้ประโยชน์ได้
7.1 อธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะขององค์ประกอบ และสมบัติของหินและแร่ได้
7.2 อธิบายการใช้ประโยชน์จากหินและแร่ได้
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน 7.1 : เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแลกซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบาย
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
1.2 การนำเสนอ และการอภิปรายผลของปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสุริยะต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
ข้อ 2
2.1 การสังเกต การอภิปราย และการอธิบายลักษณะ
กลุ่มดาวฤกษ์ และการนำความรู้เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์
ไปใช้ประโยชน์
1.1 อธิบายปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะได้
1.2 อธิบายผลของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลกได้
2.1 จำแนกความแตกต่างของกลุ่มดาวฤกษ์ได้
2.2 นำเสนอประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์ได้
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน 7.2 : เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศ ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตร และการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ในการสื่อสาร
1.1 อธิบายและนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยี-อวกาศ ที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ในการสื่อสารได้
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การตั้งคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญ
ในการตรวจสอบจากเรื่องที่ศึกษา หรือ ที่สนใจได้
อย่างครอบคลุม
ข้อ 2
2.1 การสร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้
2.2 การวางแผนเพื่อการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
ข้อ 3
3.1 การเลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือและวัสดุที่
เหมาะสม
ข้อ 4
4.1 การเก็บข้อมูล และการจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
1.1 ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการตรวจสอบจากเรื่องที่ศึกษาหรือ ที่สนใจได้อย่างครอบคลุมได้
2.1 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบจากเรื่องที่
ศึกษาหรือเรื่องที่สนใจได้
2.2 วางแผนเพื่อทำการทดลองหรือตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้หลาย ๆ วิธีได้
3.1 เลือกวิธีเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือและวัสดุที่ เหมาะสมได้
4.1 เก็บข้อมูลและจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 5
5.1 การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้งกับสมมติฐาน
ข้อ 6
6.1 การสร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลการสำรวจตรวจสอบ
ข้อ 7
7.1 การสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7.2 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์ใหม่ ๆ
ข้อ 8
8.1 การบันทึก และการอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ
8.2 การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการนำเสนอข้อมูล
8.3 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อ 9
9.1 การจัดแสดงผลงาน การเขียนรายงาน และ/หรือการ อธิบาย เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของชิ้นงานให้ผู้ อื่นเข้าใจ
5.1 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้งกับสมมติฐานได้
6.1 การสร้างแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลการสำรวจตรวจสอบได้
7.1 สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
7.3 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
ใหม่ ๆ ได้
8.1 บันทึกและอธิบายผลจากการสังเกต การสำรวจตรวจสอบได้
8.2 การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
และนำเสนอข้อมูลได้
8.3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
9.1 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ
อธิบาย เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น