วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

                                       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่1/2552
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารและการจำแนก เวลา 49 ชั่วโมง
เรื่อง การจำแนกสารโดยใช้ขนาดอนุภาค เวลา 5 ชั่วโมง
บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้โดย นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง ครูอัตราจ้าง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อ วันที่ ...12-23.....เดือน ........กรกฎาคม.......พ.ศ. ....2554......
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู1


สาระสำคัญ


สามารถจำแนกสารตามอนุภาคของสารได้ 3 ประเภท คือ

1. สารละลาย

2. สารคอลลอยด์

3. สารแขวนลอย

การตรวจสอบขนาดอนุภาคของสาร

1. การกรองด้วยกระดาษกรอง

2. การกรองด้วยเซลโลเฟน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


สังเกต สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ การจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร และการตรวจสอบขนาดอนุภาคของสารละลาย สารแขวนลอยด์ สารคอลลอยด์


จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง


อธิบายการจำแนกสารตามขนาดอนุภาคพร้อมทั้งสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารละลาย สารแขวนลอย และสารคอลลอยด์และและการตรวจสอบขนาดอนุภาคของสารละลาย สารแขวนลอยด์ สารคอลลอยด์ ได้


จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง


1. อธิบายสมบัติของสารละลาย สารแขวนลอย และคอลลอยด์ได้

2. จำแนกสารละลาย สารแขวนลอย และคอลลอยด์ได้

3. เปรียบเทียบขนาดอนุภาคของสารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลายได้

4. บอกวิธีและทำการทดลองตรวจสอบขนาดอนุภาคของสารละลาย สารแขวนลอยด์ สารคอลลอยด์ได้

5. ยกตัวอย่างสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยในชีวิตประจำวันได้


เนื้อหาสาระ

การจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร สามารถจำแนกสารได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. สารละลาย (solution) คือสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มารวมกันโดยอัตราส่วนผสมของการผสมไม่คงที่ และสารที่เกิดจากการผสมนี้จะแสดงสมบัติไม่คงที่

สารละลายมีขนาดอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 เซนติเมตร จึงสามารถผ่านด้ทั้งกระดาษกรองและเซลโลเฟน เช่น น้ำเกลือ น้ำหวาน อากาศ

2. คอลลอยด์ (colloild) คือ ของผสมที่มีลักษณะขุ่น ประกอบด้วยอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในตัวกลาง คอลลอยด์มีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10 – 10 เซนติเมตร จึงสามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านเซลโลเฟน

เช่น น้ำนม น้ำสบู่ น้ำแป้งสุก เยลลี่ น้ำสลัด น้ำกะทิ ควันบุหรี่ ฝุ่นละอองในอากาศ

3. สารแขวนอย (suspension) คือสานเนื้อผสมที่มองเห็นอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในตัวกลาง เมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอน และสามารถแยกสารแขวนลอยอยู่ในสารเนื้อผสมออกมาได้โดยการกรอง สารแขวยลอยมีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร จึงไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ เช่น น้ำแป้ง น้ำโคลน

การตรวจสอบขนาดของอนุภาคของสาร

1. การกรองสารด้วยกระดาษกรอง

2. การกรองด้วยกระดาษเวลโลเฟน


กิจกรรมการเรียนการสอน


1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวปฏิบัติในการเรียน

การวัดผลประเมินผล/เกณฑ์การผ่านวิธีการซ่อมเสริมเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสารต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมยกตัวอย่างแล้ว

ช่วยกันบอกว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียว เนื้อผสม

3. ครูและนักเรียนสนทนาถึงการจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร

การจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร สามารถจำแนกสารได้เป็น 2 ประเภทคือ

สารละลาย (solution) คือสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มารวมกันโดยอัตราส่วนผสมของการผสมไม่คงที่ และสารที่เกิดจากการผสมนี้จะแสดงสมบัติไม่คงที่สารละลายมีขนาดอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 เซนติเมตร จึงสามารถผ่านด้ทั้งกระดาษกรองและเซลโลเฟน เช่น น้ำเกลือ น้ำหวาน อากาศ

คอลลอยด์ (colloild) คือ ของผสมที่มีลักษณะขุ่น ประกอบด้วยอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในตัวกลาง คอลลอยด์มีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10 – 10 เซนติเมตร จึงสามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านเซลโลเฟน เช่น น้ำนม น้ำสบู่ น้ำแป้งสุก เยลลี่ น้ำสลัด น้ำกะทิ ควันบุหรี่ ฝุ่นละอองในอากาศ

สารแขวนอย (suspension) คือสานเนื้อผสมที่มองเห็นอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในตัวกลาง เมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอน และสามารถแยกสารแขวนลอยอยู่ในสารเนื้อผสมออกมาได้โดยการกรองสารแขวยลอยมีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร จึงไม่สามารถผ่านได้กระดาษกรองได้ เช่น น้ำแป้ง น้ำโคลนสึก

4. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร พร้อมทำกิจกรรมเรื่อง ขนาดอนุภาคของสาร

5. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การตรวจสอบอนุภาคของสาร พร้อมตอบคำถาม

- สารประเภทใดที่สามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและเซลโลเฟน เพราะเหตุใด พร้อมยกตัวอย่างสารประกอบ

- สารใดที่สามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่สามารถผ่านเซลโลเฟนได้ เพราะเหตุใด พร้อมยกตัวอย่างสารประกอบ

- สารใดที่ไม่สามาถรผ่ากระดาษกรองได้เพราะเหตุใด พร้อมยกตัวอย่างสารประกอบ

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงการจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร และการตรวจสอบขนาดอนุภาคของสารละลาย สารแขวนลอยด์ สารคอลลอยด์


สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. ใบความรู้ เรื่อง การจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร

2. ใบความรู้ เรื่อง การตรวจสอบอนุภาคของสาร

3. ใบงาน เรื่อง ขนาดอนุภาคของสาร

4. Power point

5. หนังสืออ่านเพิ่มเติม

6. Inter

การวัดผลประเมินผลวิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การผ่าน
1.สังเกตพฤติกรรม
2.ตรวจผลการปฏิบัติงาน
3.ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ตรวจผลงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการตรวจ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แบบบันทึกการตรวจผลงานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60


กิจกรรมเสนอแนะ

ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอโดยจัดทำ เป็น แผนผังความคิดรวบยอดส่งครู ผู้สอนตรวจสอบให้คะแนน


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1 ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ.................

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน คิดเป็นร้อยละ.............

2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................

3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................

4 การปรับปรุงและพัฒนา

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................


ลงชื่อ ............................................ผู้สอน

(นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง)

ครูอัตราจ้างความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……


ลงชื่อ ...................................................

(นางทิพวดี อัครฮาด)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…


ลงชื่อ ......................................................

(นายสุชาติ อาจศัตรู)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ใบความรู้

การจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร

------------------------------------------------------------------------

การจำแนกสารตามขนาดอนุภาคของสาร สามารถจำแนกสารได้เป็น 2 ประเภทคือ

1.สารละลาย (solution) คือสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มารวมกันโดยอัตราส่วนผสมของการผสมไม่คงที่ และสารที่เกิดจากการผสมนี้จะแสดงสมบัติไม่คงที่

สารละลายมีขนาดอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 เซนติเมตร จึงสามารถผ่านด้ทั้งกระดาษกรองและเซลโลเฟน เช่น น้ำเกลือ น้ำหวาน อากาศ2. คอลลอยด์ (colloild) คือ ของผสมที่มีลักษณะขุ่น ประกอบด้วยอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในตัวกลาง คอลลอยด์มีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10 – 10 เซนติเมตร จึงสามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านเซลโลเฟน

เช่น น้ำนม น้ำสบู่ น้ำแป้งสุก เยลลี่ น้ำสลัด น้ำกะทิ ควันบุหรี่ ฝุ่นละอองในอากาศ3. สารแขวนอย (suspension) คือสานเนื้อผสมที่มองเห็นอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในตัวกลาง เมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอน และสามารถแยกสารแขวนลอยอยู่ในสารเนื้อผสมออกมาได้โดยการกรอง สารแขวยลอยมีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร เช่น น้ำแป้ง น้ำโคลน


ใบความรู้

เรื่อง การตรวจสอบขนาดอนุภาคของสาร

--------------------------------------------------------------------------

ขนาดอนุภาคของสาร สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้กระดาษกรองซึ่งมีขนาดรูพรุน 10-7 เซนติเมตร กระจายอยู่ตลอดเนื้อสาร ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกระดาษทั่งไป และใช้เซลโลเฟนซึ่งมีขนาดรูพรุน 10-4 เซนติเมตร

1. การกรองด้วยกระดาษกรอง เมื่อกรองของเหลวผ่านกระดาษกรอง ถ้าสารที่อยู่ในของเหลวมีขนาดอนุภาคเล็กกว่ากระดาษกรอง จะสามารถไหลผ่านรูของกระดาษกรองได้ โดยไม่มีสารเหลือค้างบนกระดาษกรอง เช่น นมสด น้ำหวาน ถ้าขนาดอนุภาคสารในของเหลงมีขนาดใหญ่กว่ารูของกระดาษกรอง จะมีสารเหลือค้างบนกระดาษกรอง เช่น น้ำโคลน น้ำแป้ง
2. การกรองด้วยเซลโลเฟน มีสมบัติเช่นเดียวกับกระดาษกรองแต่มีรูพรุนขนาดเล็กกว่าประมาณ 10-4 เซนติเมตร ดังนั้น เมื่อแช่ถุงเซลโลเฟนที่บรรจุสารในน้ำ ถ้าสารที่บรรจุภายในมีขนาดอนุภาคเล็กกว่ารูของเซลโลเฟน สารนั้นก้จะผ่านออกมาได้เช่น น้ำหวาน น้ำเกลือใบความรู้

เรื่อง คอลลอยด์

---------------------------------------------------------------------------------

คอลลอยด์ หมายถึง สารผสมที่ประกอบด้วยสาร 2 ชนิด ซึ่งสารชนิดหนึ่งมีอนุภาค

เล็กกว่าสารแขวนลอย คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-7 – 10-4 เซนติเมตร แต่ใหญ่กว่าอนุภาคของสารละลาย สามารถผ่านกระดาษกรองแต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟลได้ เรียกว่า

อนุภาคคอลลอยด์ ซึ่งอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ กระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่อาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ได้เช่นกัน และทำให้มองคล้ายเป็นสารเนื้อเดียว

ชื่อคอลลอยด์
อนุภาคคอลลอยด์
สารอีกชนิดหนึ่ง
หมอก
ละอองน้ำ(ของเหลว)
อากาศ(ก๊าซ)
ควันไฟ ควันบุหรี่
ผงถ่าน (ของแข็ง)
อากาศ(ก๊าซ)
ฝุ่นละอองในอากาศ
ฝุ่นละออง (ของแข็ง)
อากาศ(ก๊าซ)
สีทาบ้าน
เม็ดสี(ของแข็ง)
น้ำ(ของเหลว)
ฟองอากาศในน้ำ
ฟองอากาศ(ก๊าซ)
น้ำ(ของเหลว)


มีคอลลอยด์บางประเภทที่อนุภาคคอลลอยด์ไม่กระจายตัว เช่น น้ำมันพืชกับน้ำ เมื่อเขย่าและตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่ง น้ำกับน้ำมันพืชจะแยกจากกันเป็น 2 ชั้น โดยน้ำมันจะอยู่ข้างบนและน้ำจะอยู่ข้างล่าง เรียกสารผสมนี้ว่า อิมัลชัน

เราสามารถทำให้อิมัลชันกลายเป็นสารผสมที่อยู่ตัวได้ โดยใช้สารที่สามผสมลงไป เพื่อช่วยให้การผสมของสาร 2 สารดีขึ้น เรียกสารที่ 3 นี้ว่า อิมัลซิไฟเออร์ หรือ อิมัลซิไฟอิง เอเจนต์ซึ่งมีหน้าที่ทำให้อนุภาคของคอลลอยด์แตกตัวมีขนาดเล็กลง จึงอยู่ได้นาน เช่น น้ำกับน้ำมันพืชไม่ผสมกัน แต่ถ้าเติมน้ำสบู่ลงไปเล็กน้อย น้ำกับน้ำมันพืชจะผสมกันได้ แสดงว่า น้ำสบู่เป็น

อิมัลซิไฟเออร์


สารคอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน

มีสารคอลลอยด์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการผสมสาร เช่น นม น้ำสลัด น้ำกะทิ ควันบุหรี่ ฝุ่นละอองในอากาศ น้ำสบู่ ผงซักฟอก แชมพูสระผม คอลลอยด์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และใช้ประโยชน์อย่างไร

สบู่หรือผงซักฟอก ในการซักผ้าเราต้องการล้างไขมันและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าให้หลุดออกมากับน้ำที่แช่เสื้อผ้า สบู่หรือผงซักฟอกจะทำหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์


ใบงาน

เรื่อง ขนาดอนุภาคของสาร


อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ ( สำหรับ 1 กลุ่ม )

1. บีกเกอร์ ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 ใบ

2. บีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 ใบ

3. กระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร 5 แผ่น

4. กระดาษเซลโลเฟน ขนาด 15 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร 5 แผ่น

5. กรวยกรอง 5 อัน

6. ยางสำหรับผูกถุงเซลโลเฟน 5 เส้น

7. แท่งแก้วคนสาร 5 อัน

8. น้ำแป้งสุก 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร 9. น้ำแป้งดิบ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร

10. สารละลายด่างทับทิม 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร 11. น้ำสี 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร 12. น้ำนมสด 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร

13. น้ำกลั่น 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร


คำถามก่อนการทดลอง

1. สารที่นำมาทดลองมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือไม่อย่างไร..............................................

2. สารใดบ้างที่ไม่สามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน......................

...................................................................................................................................................................

3. สารใดบ้างที่สามารถผ่านได้เฉพาะกระดาษกรองส่วนกระดาษเซลโลเฟนไม่สามารถผ่านได้..................................................................

4. สารใดบ้างที่สามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน............................


ขั้นตอนการทดลอง

1. ตวงน้ำแป้งสุกใส่ลงไปในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 ใบ ขนาด 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2. นำแป้งสุกใส่บีกเกอร์ใบที่ 1 ไปกรองผ่านกระดาษกรองแล้วสังเกตบนกระดาษกรอง และลักษณะของของเหลวที่กรองได้ แล้วบันทึกผล

3. นำน้ำแป้งสุกใบบีกเกอร์ใบที่ 2 ไปบรรจุลงในถุงเซลโลเฟน ผูกให้แน่น แล้วนำไปแช่ ในบีกเกอร์ซึ่งบรรจุน้ำกลั่น 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรนาน 10 นาที แล้วสังเกตลักษณะของเหลวในบีกเกอร์ บันทึกผล

4. ทำการทดลองซ้ำข้อ 1– 3 แต่เปลี่ยนจากน้ำแป้งสุกเป็นน้ำแป้งดิบ น้ำสี น้ำนมสด และสารละลายด่างทับทิม ตามลำดับการมอบงาน

1. นักเรียนศึกษาใบงาน เรื่อง ขนาดของอนุภาคของสารให้เข้าใจ

2. นักเรียนศึกษาตารางบันทึกผลการทดลองบนกระดานดำ

3. นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการทดลองบนกระดานดำ

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และแยกประเภทสาร โดยใช้ข้อมูลบนกระดานดำ

6. ตอบคำถามหลังการทดลอง


คำถามหลังการทดลอง

1. สารที่นำมาทดลองสามารถแบ่งออกได้เป็น....................กลุ่ม

1.1 กลุ่มที่ 1 ได้แก่............................................มีคุณสมบัติ.........................................

1.1 กลุ่มที่ 2 ได้แก่............................................มีคุณสมบัติ........................................

1.3 กลุ่มที่ 3 ได้แก่............................................มีคุณสมบัติ.........................................

2. จากการทดลองสารใดบ้างเป็นสารเนื้อผสม....................................................................

3. จากการทดลองสารใดบ้างเป็นสารเนื้อเดียว...................................................................


การประเมินผล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางการทดลอง โดยใช้แบบประเมินการคิดวิเคราะห์

2. การตอบคำถามหลังการทดลอง โดยใช้แบบประเมินการคิดวิเคราะห์

เฉลยใบงาน

ชื่องาน ขนาดอนุภาคของสาร


คำถามก่อนการทดลอง

1. สารที่นำมาทดลองมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือไม่อย่างไร......( ไม่ )................................

2. สารใดบ้างที่ไม่สามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน..( น้ำแป้งดิบ )

3. สารใดบ้างที่สามารถผ่านได้เฉพาะกระดาษกรองส่วนกระดาษเซลโลเฟนไม่สามารถผ่านได้.....( น้ำแป้งสุก น้ำนม ).............................................................

4. สารใดบ้างที่สามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน...( น้ำสี น้ำด่างทับทิม )....


คำถามหลังการทดลอง

1. สารที่นำมาทดลองสามารถแบ่งออกได้เป็น....( 3 ).....กลุ่ม

1.1 กลุ่มที่ 1 ได้แก่...( น้ำแป้งดิบ มีคุณสมบัติ คือ เป็นสารที่ไม่สามารถผ่านกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน )....................................................................................................

1.1 กลุ่มที่ 2 ได้แก่...( น้ำแป้งสุก น้ำนม มีคุณสมบัติ คือ เป็นสารที่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ แต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟน )........................................................................

1.3 กลุ่มที่ 3 ได้แก่...( น้ำสี น้ำด่างทับทิม มีคุณสมบัติ คือ เป็นสารที่สามารถผ่านได้ ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน )........................................................................................

2. จากการทดลองสารใดบ้างเป็นสารเนื้อผสม.......( น้ำแป้งดิบ น้ำแป้งสุก น้ำนม )..........

3. จากการทดลองสารใดบ้างเป็นสารเนื้อเดียว........( น้ำสี น้ำด่างทับทิม )........................


ใบงาน

ชื่องาน อิมัลซิฟายเออร์ในชีวิตประจำวัน


คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนสำรวจตรวจสอบสารคอลลอยด์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนสามารถสำรวจตรวจสอบได้จากสารในบ้าน ร้านค้า ฯลฯ

2. นักเรียนบันทึกข้อมูลในตาราง ( นอกเวลาเรียน )


ชื่อสารคอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน
ตัวประสาน ( อิมัลซิฟายเออร์ )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


แผนภาพ

แผนผังความคิด ( Concept map ) การจำแนกสาร


สาร
สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
สารบริสุทธิ์ สารละลาย สารแขวนลอย สารคอลลอยด์
ธาตุ สารประกอบ


ใบความรู้

เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสาร


อนุภาคของสารไม่ว่าจะเป็น ของแข็งของเหลวหรือแก๊ส จะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาถ้าอนุภาคของสารได้รับความร้อนจำทำให้อนุภาคมีพลังงานเพิ่มขึ้นอนุภาคก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นการจัดเรียงตัวของอนุภาคจะเปลี่ยนไป แต่รูปร่างหรือมวลไม่เปลี่ยน

สถานะของสาร
สถานะของสารจำแนกได้ 3 สถานะ คือของแข็ง ของเหลว แก๊ส การเปลี่ยนสถานะของสารเป็น

การทำให้ระยะระหว่างโมเลกุลของสารเปลี่ยนแปลงไป แต่องค์ประกอบของสารยังคงเป็นสารชนิดเดิม สูตรโมเลกุลยังเหมือนเดิม

1. ของแข็ง (solid) คือ สารที่มีรูปร่างและปริมาตรที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะอนุภาค
ชิดกันเป็นระเบียบ มีความหนาแน่นและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและก๊าซ
ของแข็งจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงมาก ทำให้โมเลกุลแต่ละโมเลกุลอยู่ใกล้ชิดกันมาก ดังนั้นจึงมีรูปร่างแน่นอนและมีปริมาตรคงที่พลังงานในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลมีค่าน้อยโมเลกุลจึงเพียงแค่สั่นเท่านั้น เช่น เหล็ก ทองคำ เงิน เป็นต้น

ภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง2. ของเหลว (liquid) คือ สารที่มีปริมาตรแน่นอน แต่มีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ อนุภาคอยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เป็นระเบียบ มีการชนกันตลอดเวลา จึงมีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น