วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

                                      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่1/2552
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารและการจำแนก เวลา 49 ชั่วโมง
เรื่อง สารเนื้อผสม เวลา 4 ชั่วโมง
บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้โดย นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง ครูอัตราจ้าง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อ วันที่ ...5-9...เดือน .......กรกฎาคม..........พ.ศ. ....2554.........
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู1


สาระสำคัญ


สารเนื้อผสม หมายถึง สารที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดมารวมกัน โดยมีอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน ซึ่งผลที่ได้จากการรวมกันนี้ อาจจะได้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติเป็นสารเนื้อเดียว เช่น น้ำเกลือ น้ำอัดลม ทองเหลือง นาก เป็นต้น หรือได้สารเนื้อผสม เช่น พริกกับเกลือ น้ำกับแป้ง ฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


สังเกต สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายสมบัติต่าง ๆ ของสาร จำแนกสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเนื้อสารหรือขนาดของอนุภาค


จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง


อธิบายความแตกต่างระหว่างสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม พร้อมทั้งสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารแขวนลอย และสารคอลลอยด์ได้


จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง


1. อธิบายสมบัติของสารเนื้อผสม สารแขวนลอย และคอลลอยด์ได้

2. จำแนกสารเนื้อผสม และนำสารเนื้อผสมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาสาระ


สารเนื้อผสม หมายถึง สารที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดมารวมกัน โดยมีอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน ซึ่งผลที่ได้จากการรวมกันนี้ อาจจะได้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติเป็นสารเนื้อเดียว เช่น น้ำเกลือ น้ำอัดลม ทองเหลือง นาก เป็นต้น หรือได้สารเนื้อผสม เช่น พริกกับเกลือ น้ำกับแป้ง ฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น

1. คอลลอยด์

2. คอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอน


1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวปฏิบัติในการเรียน

การวัดผลประเมินผล/เกณฑ์การผ่านวิธีการซ่อมเสริมเมื่อไม้ผ่านเกณฑ์

2. นักเรียนสังเกตสารตัวอย่างที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ เช่น น้ำปลา น้ำอัดลม น้ำสลัด วุ้น

ส้มตำ ลอดช่องน้ำกะทิ แกงเผ็ด ต้มจืด แล้วร่วมกันอภิปรายว่า สารตัวอย่างที่สังเกตเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม พร้อมกับให้เหตุผลในการจัดจำแนกสารดังกล่าว

3. ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำสลัดและวุ้นว่า สารทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นสารเนื้อผสม

ที่กลมกลืน เรียกว่า คอลลอยด์

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง สารเนื้อผสม ใบความรู้

เรื่อง คอลลอยด์

นักเรียนทำใบงาน เรื่อง สารเนื้อผสม และใบงาน เรื่อง คอลลอยด์ ครูถามคำถามนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมตอบคำถาม พร้อมกับครูอธิบายไปพร้อมกัน

5. ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปเรื่องสารเนื้อผสม คอลลอยด์ พร้อมกับ

ยกตัวอย่างเพิ่มเติม

6. นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

แล้วจัดทำแผนผังความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สารเนื้อผสม คอลลอยด์ ส่งครูในคาบถัดไป


สื่อ/แหล่งเรียนรู้


1. ใบความรู้ เรื่อง สารเนื้อผสม

2. ใบความรู้ เรื่อง คอลลอยด์

3. ใบงาน เรื่อง สารเนื้อผสม

4. ใบงาน เรื่อง คอลลอยด์

5. Power point

6. หนังสืออ่านเพิ่มเติม

7. Internet


การวัดผลประเมินผลวิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การผ่าน
1.สังเกตพฤติกรรม
2.ตรวจผลการปฏิบัติงาน
3.ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ตรวจผลงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการตรวจ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แบบบันทึกการตรวจผลงานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1 ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ.................

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน คิดเป็นร้อยละ.............

2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................

3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................

4 การปรับปรุงและพัฒนา

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................


ลงชื่อ ............................................ผู้สอน

(นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง)

ครูอัตราจ้าง

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………


ลงชื่อ ........................................................

(นางทิพวดี อัครฮาด)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……...…


ลงชื่อ ........................................................

(นายสุชาติ อาจศัตรู)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ใบความรู้

เรื่อง สารเนื้อผสม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สารเนื้อผสม หมายถึง สารเนื้อผสม หมายถึง สารที่สังเกตเห็นเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน มีองค์ประกอบเป็นสารมากกว่า 1 ชนิด และแสดงสมบัติของสารไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วนของสาร อาจเรียกว่า สารผสม

สารผสม หมายถึง สารที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดมารวมกัน โดยมีอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน ซึ่งผลที่ได้จากการรวมกันนี้ อาจจะได้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติเป็นสารเนื้อเดียว เช่น น้ำเกลือ น้ำอัดลม ทองเหลือง นาก เป็นต้น หรือได้สารเนื้อผสม เช่น พริกกับเกลือ น้ำกับแป้ง ฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น

สมบัติของสารเนื้อผสม

1. มีเนื้อสารที่ไม่เหมือนกับผสมอยู่

2. มองเห็นความแตกต่างขององค์ประกอบของสาร เนื่องจากเนื้อสารไม่รวมเป็น

เนื้อเดียวกัน

3. สารเนื้อผสมอาจเป็นสารที่อยู่ในสถานะเดียวกันมารวมกัน หรือต่างสถานะกัน


มารวมกันก็ได้ เช่น ดินปนทราย น้ำกับน้ำมัน เป็นต้น

สารแขวนลอย คือ ของผสมที่เกิดจากสาร 2 ชนิดมารวมกัน โดยที่อนุภาคของสาร

ชนิดหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 เซนติเมตร กระจายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางสารแขวนลอยถ้ามองดูด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะขุ่น เนื่องจากโมเลกุลของสารที่แขวนลอยมีขนาดใหญ่หักเหแสงได้ไม่เท่ากัน โมเลกุลเหล่านี้จะแขวนลอยอยู่ได้ไม่นาน

คอลลอยด์ หมายถึง สารผสมที่ประกอบด้วยสาร 2 ชนิด ซึ่งสารชนิดหนึ่งมีอนุภาค

เล็กกว่าสารแขวนลอย คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-7 – 10-4 เซนติเมตร แต่ใหญ่กว่าอนุภาคของสารละลาย สามารถผ่านกระดาษกรองแต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟลได้ เรียกว่า

อนุภาคคอลลอยด์ ซึ่งอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ กระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่อาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ได้เช่นกัน และทำให้มองคล้ายเป็นสารเนื้อเดียว

ใบงาน

เรื่อง สารเนื้อผสม

----------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงบอกความเหมือน และความแตกต่างระหว่างสารผสมกับสารเนื้อผสม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

2. ให้นักเรียนจัดจำแนกสารในตารางต่อไปนี้ว่าเป็นสารผสมที่เป็นเนื้อเดียว หรือ

สารเนื้อผสมและให้บอกองค์ประกอบของสารนั้นด้วย

สาร
สารเนื้อเดียว
สารเนื้อผสม
องค์ประกอบของสาร
1. ทับทิมกรอบน้ำกะทิ
2. ทองเหลือง
3. ผงตะไบเหล็กผสม
ผงกำมะถัน
4. การบูรกับเกลือแกง
5. หมอก
6. น้ำเชื่อม
7. โคลน
8. น้ำอัดลม
9. วุ้น
10. น้ำส้มสายชู

ใบความรู้

เรื่อง คอลลอยด์

---------------------------------------------------------------------------------

คอลลอยด์ หมายถึง สารผสมที่ประกอบด้วยสาร 2 ชนิด ซึ่งสารชนิดหนึ่งมีอนุภาค

เล็กกว่าสารแขวนลอย คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-7 – 10-4 เซนติเมตร แต่ใหญ่กว่าอนุภาคของสารละลาย สามารถผ่านกระดาษกรองแต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟลได้ เรียกว่า

อนุภาคคอลลอยด์ ซึ่งอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ กระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่อาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ได้เช่นกัน และทำให้มองคล้ายเป็นสารเนื้อเดียว

ชื่อคอลลอยด์
อนุภาคคอลลอยด์
สารอีกชนิดหนึ่ง
หมอก
ละอองน้ำ(ของเหลว)
อากาศ(ก๊าซ)
ควันไฟ ควันบุหรี่
ผงถ่าน (ของแข็ง)
อากาศ(ก๊าซ)
ฝุ่นละอองในอากาศ
ฝุ่นละออง (ของแข็ง)
อากาศ(ก๊าซ)
สีทาบ้าน
เม็ดสี(ของแข็ง)
น้ำ(ของเหลว)
ฟองอากาศในน้ำ
ฟองอากาศ(ก๊าซ)
น้ำ(ของเหลว)


มีคอลลอยด์บางประเภทที่อนุภาคคอลลอยด์ไม่กระจายตัว เช่น น้ำมันพืชกับน้ำ เมื่อเขย่าและตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่ง น้ำกับน้ำมันพืชจะแยกจากกันเป็น 2 ชั้น โดยน้ำมันจะอยู่ข้างบนและน้ำจะอยู่ข้างล่าง เรียกสารผสมนี้ว่า อิมัลชัน

เราสามารถทำให้อิมัลชันกลายเป็นสารผสมที่อยู่ตัวได้ โดยใช้สารที่สามผสมลงไป เพื่อช่วยให้การผสมของสาร 2 สารดีขึ้น เรียกสารที่ 3 นี้ว่า อิมัลซิไฟเออร์ หรือ อิมัลซิไฟอิง เอเจนต์ซึ่งมีหน้าที่ทำให้อนุภาคของคอลลอยด์แตกตัวมีขนาดเล็กลง จึงอยู่ได้นาน เช่น น้ำกับน้ำมันพืชไม่ผสมกัน แต่ถ้าเติมน้ำสบู่ลงไปเล็กน้อย น้ำกับน้ำมันพืชจะผสมกันได้ แสดงว่า น้ำสบู่เป็น

อิมัลซิไฟเออร์


สารคอลลอยด์ในชีวิตประจำวัน

มีสารคอลลอยด์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการผสมสาร เช่น นม น้ำสลัด น้ำกะทิ ควันบุหรี่ ฝุ่นละอองในอากาศ น้ำสบู่ ผงซักฟอก แชมพูสระผม คอลลอยด์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และใช้ประโยชน์อย่างไร

สบู่หรือผงซักฟอก ในการซักผ้าเราต้องการล้างไขมันและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าให้หลุดออกมากับน้ำที่แช่เสื้อผ้า สบู่หรือผงซักฟอกจะทำหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์


ใบงาน

เรื่อง คอลลอยด์

---------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง จงเติมข้อความในตารางให้สมบูรณ์ และหาตัวอักษรเติมลงในช่องปริศนาคำไขว้

โดยใช้ข้อมูลตามที่ให้ไว้

1. จากตารางให้นักเรียนระบุอนุภาค และสารที่เป็นองค์ประกอบของคอลลอยด์


ชื่อคอลลอยด์
อนุภาคคอลลอยด์
สารอีกชนิดหนึ่ง
สีทาบ้าน
ฟองอากาศในน้ำ
น้ำสลัด
นมสด


2. ให้นำตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ มาใส่หน้าข้อความด้านซ้ายมือ

ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง กัน

………1) สารที่ใช้ผสมลงไปเพื่อช่วยให้การผสมของสาร 2 ชนิด . อิมัลชั่น

ดีขึ้น

………2) เป็นคอลลอยด์ที่เกิดจากอนุภาคของของแข็ง หรือ . อิมัลซิไฟเออร์

ของเหลวกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เป็นก๊าซ

………3) เป็นสารคอลลอยด์ที่ประกอบด้วยไขมันสัตว์ที่กระจาย . หมอก

อยู่ในน้ำ

………4) คอลลอยด์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ . เมฆ

. ควันบุหรี่

.น้ำนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น