วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ที่13

                                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2554
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สารละลาย เวลา 49 ชั่วโมง
เรื่อง ความหมายของสารละลายกรด -เบส เวลา 3 ชั่วโมง
บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้โดย นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง ครูอัตราจ้าง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อ วันที่ ....16-20...เดือน ......สิงหาคม.....พ.ศ. ....2554.......... โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1


สาระสำคัญ

สารละลายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด บางชนิดมีสมบัติเป็นเบส

กรด หมายถึง สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) ได้

เบส หมายถึง สารประกอบที่ทำปฏิกิริยากับกรดแล้วได้เกลือกับน้ำ เบสที่ละลายน้ำจะสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เบสทุกชนิดจะมีรสฝาด


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


สำรวจ ตรวจสอบสารเนื้อเดียว อภิปรายและอธิบายความหมายของสารละลายกรด เบส นำความรู้เกี่ยวกับกรด เบสไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง


สรุปเกี่ยวกับความหมายของสารละลายกรด เบส ได้


จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง


1. บอกความหมายของสารละลายกรด เบสได้

2. อธิบายลักษณะของสารละลายกรด – เบส ได้

3. ยกตัวอย่างกรด เบสที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื้อหาสาระ


สารละลายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด บางชนิดมีสมบัติเป็นเบส

กรด หมายถึง สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) ได้

เบส หมายถึง สารประกอบที่ทำปฏิกิริยากับกรดแล้วได้เกลือกับน้ำ เบสที่ละลายน้ำจะสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เบสทุกชนิดจะมีรสฝาด


กิจกรรมการเรียนการสอน


1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวปฏิบัติในการเรียน

การวัดผลประเมินผล /เกณฑ์การผ่าน วิธีการซ่อมเสริมเมื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

2. ทดสอบก่อนเรียน

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสารเคมีที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูใช้

คำถามนำดังนี้

- สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

- สมบัติของสารที่ใช้ในบ้านเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด – เบส

แล้วบอกความเป็นกรด -เบสของสารที่นักเรียนรู้จัก โดยครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำ

5. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาใบความรู้พร้อมร่วมกันอภิปรายกับเกี่ยวกับสมบัติของ

สารที่เป็นกรด เบส ได้ดังนี้

1. สารที่มีสมบัติเป็นกรด คือ สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจาก สีน้ำเงินเป็นสีแดง

2. สารที่มีสมบัติเป็นเบส คือ สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจาก สีแดงเป็นสีน้ำเงิน

3. สารที่มีสมบัติเป็นกลาง คือ สารที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตทั้งสองสี

6. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงความหมายของสารละลายกรด – เบส


สื่อ/แหล่งเรียนรู้


1. ใบความรู้เรื่อง ความหมายของสารละลายกรด – เบส

2. ใบงานการตรวจสอบสารโดยใช้กระดาษลิตมัส

3. Power point

4. หนังสืออ่านเพิ่มเติม


การวัดผลประเมินผลวิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การผ่าน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลการปฏิบัติงาน
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ตรวจผลงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการตรวจ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แบบบันทึกการตรวจผลงานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60


กิจกรรมเสนอแนะ

ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอโดยจัดทำ เป็น แผนผังความคิดรวบยอดส่งครู ผู้สอนตรวจสอบให้คะแนน


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1 ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ.................

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน คิดเป็นร้อยละ.............

2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................

3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................

4 การปรับปรุงและพัฒนา

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................


ลงชื่อ ............................................ผู้สอน

(นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง)

ครูอัตราจ้าง


ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……

ลงชื่อ ...................................................

(นางทิพวดี อัครฮาด)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………


ลงชื่อ ......................................................

(นายสุชาติ อาจศัตรู)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ใบความรู้

เรื่อง ความหมายของสารละลายกรด – เบส

--------------------------------------------------------------------------------------------------

สารละลายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน บางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง บางชนิดมีกลิ่นบางชนิดรับประทานได้ บางชนิรับประทานไม่ได้ มีรสเปรี้ยว รสฝาด เป็นต้น สมบัติความเป็นกรด – เบส เป็นสมบัติของสารที่เราต้องศึกษา จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสารละลายกรด – เบส ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กรด(acid) คือสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออ น (H+) เกิดขึ้น ในสารละลายกรดทุกชนิดจะมีรสเปรี้ยว เช่น น้ำสมสายชูมีกรดแอซีติกเป็นองค์ประกอบ น้ำมะนาวมีกรดซิตริกเป็นองค์ประกอบ กรดมดแดงมีกรดฟอร์มิกเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น กรดที่มีอยู่ในผลไม้ต่างๆเป็นกรดอ่อน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเรามากนักและเมื่อนำมาทดสอบกับน้ำยาเจนเชียลไวโอเลต(ยาสีม่วง )จะไม่เปลี่ยนสี แต่ถ้าเป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุที่คนเราสังเคราะห์ขึ้นจะมีความเข้มข้นสูง เช่นกรดไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ) กรดไนตริก(กรดดินประสิว) กรดซัลฟิวริก(กรดกำมะถัน) จะมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง สามารถทำลายวัตถุ เสื้อผ้าผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างของร่างกายได้ เมื่อนำมาทดสอบกับน้ำยาเจนเชียลไวโอเลตจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน ดังนั้นภาชนะที่บรรจุกรดจึงนิยมภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่นขวดแก้ว ซึ่งจะต้องติดป้ายแสดงให้ชัดเจนว่า เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อีกทั้งการนำสารที่เป็นกรดมาใช้ต้องระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธีจะทำให้การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยด้วยเบสใบงาน

การตรวจสอบสารโดยใช้กระดาษลิตมัส


อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ ( สำหรับ 1 กลุ่ม )

1. นมสด น้ำผงซักฟอก สบู่ น้ำอัดลม น้ำชา น้ำคั้นจากผัก ผลไม้ น้ำฝน น้ำยาล้างจาน น้ำยาลดกรด น้ำมะขาม ผงฟู ขี้เถ้า โซเดียมคลอไรด์ ( น้ำเกลือ ) น้ำปูนใส

2. กระดาษลิตมัส

3. แท่งแก้วคนสาร

4. หลอดทดลอง

5. แผ่นกระจก

6. กรรไกร


คำถามก่อนการทดลอง

1. เพราะเหตุใดจึงต้องนำกระดาษลิตมัสมาวางบนกระดาษสีขาวหรือแผ่นกระจกที่แห้งและสะอาด.............................................................................................................................................................

2. การวางกระดาษลิตมัสควรวางแต่ละแผ่นให้อยู่ห่างกันพอสมควรเพื่อ..........................

...................................................................................................................................................................

3. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้แท่งแก้วที่สะอาดจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ( ผงฟู ) แล้วนำมาแตะกับกระดาษลิตมัสทั้งสีน้ำเงินและสีแดง...............................................................

4. เพราะเหตุใดจึงต้องล้างแท่งแก้วและเช็ดให้สะอาดก่อนนำไปจุ่มในสารละลายอื่น........

...................................................................................................................................................................


ขั้นตอนการทดลอง

1. นำแท่งแก้วที่สะอาดจุ่มลงในสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แล้วนำมาแตะกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินและสีแดงที่วางบนกระดาษขาวสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล

2. ล้างแท่งแก้วให้สะอาด

3. ทำการทดลองข้อ 1 , 2 แต่ใช้สารละลายของโซเดียมคลอไรด์ สารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ ( น้ำปูนใส ) นมสด น้ำผงซักฟอก สบู่ น้ำอัดลม น้ำชา น้ำคั้นจากผัก ผลไม้ น้ำฝน น้ำยาล้างจาน น้ำยาลดกรด น้ำมะขาม ผงฟู ขี้เถ


การมอบงาน

1. นักเรียนศึกษาใบงาน เรื่อง การตรวจสอบสารโดยใช้กระดาษลิตมัสให้เข้าใจ

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงาน

3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดลองและแยกประเภทของสารที่ตรวจสอบ

4. ตอบคำถามหลังการทดลอง


คำถามหลังการทดลอง

1. ในการทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัส จะต้องใช้กระดาษลิตมัสทั้ง 2 สี เพราะ.............

...................................................................................................................................................................

2. สารที่นำมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสมีสารใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมั ทั้ง 2 สีได้พร้อมกัน........................................................................................................................................

3. สารที่นำมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสมีสารใดบ้างที่ไม่สามารถเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส ทั้งสอง........................................................................................................................................


การประเมินผล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางการทดลอง โดยใช้แบบประเมินการคิดวิเคราะห์

2. การตอบคำถามหลังการทดลอง โดยใช้แบบประเมินการคิดวิเคราะห์


เฉลยใบงาน

ชื่องาน การตรวจสอบสารโดยใช้กระดาษลิตมัส


คำถามก่อนการทดลอง

1. เพราะเหตุใดจึงต้องนำกระดาษลิตมัสมาวางบนกระดาษสีขาวหรือแผ่นกระจกที่แห้งและสะอาด…….( เพื่อไม่ให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน )...............................................................

2. การวางกระดาษลิตมัสควรวางแต่ละแผ่นให้อยู่ห่างกันพอสมควรเพื่อ.........( ป้องกันไม่ให้สารละลายแต่ละชนิดที่นำไปแตะไหลไปหากัน ซึ่งจะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้ ).........

3. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้แท่งแก้วที่สะอาดจุ่มสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

( ผงฟู ) แล้วนำมาแตะกับกระดาษลิตมัสทั้งสีน้ำเงินและสีแดง....( เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกระดาษลิตมัสทั้ง 2 สี )............................................................................................................................

4. เพราะเหตุใดจึงต้องล้างแท่งแก้วและเช็ดให้สะอาดก่อนนำไปจุ่มในสารละลายอื่น..................... ( เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการทดลอง )......................................................


คำถามหลังการทดลอง

1. ในการทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัส จะต้องใช้กระดาษลิตมัสทั้ง 2 สี เพราะ............

( สารต่างชนิดกันมีสมบัติให้การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสได้ต่างกัน ).......................................................

2. สารที่นำมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสมีสารใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสทั้ง 2 สีได้พร้อมกัน.............( ไม่มี )..............................................................................................

3. สารที่นำมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสมีสารใดบ้างที่ไม่สามารถเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส ทั้งสอง..............( น้ำเกลือ น้ำปูนใส )............................................................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น