วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

                                           การจัดทำหน่วยการเรียนรู้


กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น .1

หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย เวลา 120 ชั่วโมง


หน่วยการ
เรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา ( ชั่วโมง )
1
หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช
- โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
- กระบวนการแพร่และออสโมซีส
- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
- การลำเลียงสารในพืช
- การสืบพันธุ์ของพืช
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ
30
2
สารในชีวิตประจำวัน
- การจำแนกสาร
- สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
- สารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย
- สมบัติของสารละลายกรด เบส
- การแยกสาร
30
3
แรง และ การเคลื่อนที่
- แรงเสียดทาน
- โมเมนต์ของแรง
- การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
20
4
พลังงาน
- งานและพลังงาน
- พลังงานความร้อน
- สมดุลความร้อน
- ผลของความร้อน
20
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา ( ชั่วโมง )
5
บรรยากาศ
- องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
- อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ
- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
- การพยากรณ์อากาศ
20
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น .2

หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย เวลา 120 ชั่วโมง


หน่วยการ
เรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา ( ชั่วโมง )
1
ร่างกายของเรา
- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
- ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
- อาหารและสารอาหาร
- สารเสพติดและผลต่อร่างกกาย
25
2
ชีวิตสัตว์
- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์
- ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์
- เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธ์และปรับปรุงพันธ์
25
3
สารและการเปลี่ยนแปลง
- ธาตุและสารประกอบ
- การเปลี่ยนแปลงสถานะและการเกิดสารละลาย
- ปฏิกิริยาเคมี
- ผลของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
25
4
แสงและการเกิดภาพ
- แสงสว่างและการมองเห็น
- การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา
- การหักเหของแสงการเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
- เลเซอร์
25
5
โลกและการเปลี่ยนแปลง
- ส่วนประกอบของโลก
- การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- ดิน หิน แร่
- น้ำบนพื้นโลกและน้ำใต้ดิน
20

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น .3

หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย เวลา 120 ชั่วโมง


หน่วยการ
เรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา ( ชั่วโมง )
1
พันธุกรรม
- กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม
- เทคโนโลยีชีวภาพกับพันธุกรรม
20
2
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
- สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ
20
5
เอกภพ
- ระบบสุริยะ
- กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
- กาแล็กซี
- เทคโนโลยีอวกาศ
20
4
ไฟฟ้า
- ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
- วงจรไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
30
5
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์
- การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์
- การออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
30ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น