วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา

                                                 คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์

            รายวิชา    ว 31101  วิทยาศาสตร์                  ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  1

                จำนวนเวลา            120   ชั่วโมง

                            ศึกษาวิเคราะห์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้าง และหน้าที่ของพืช การสร้างอาหารของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพ  การจำแนกสาร  สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารแขวนลอย  คอลลอยด์   สารละลาย กรด เบส การแยกสาร งานและพลังงาน   การถ่ายโอนความร้อน  การขยายตัวของวัตถุ การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน  แรง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ  ความชื้น ความกดอากาศ  ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพยากรณ์อากาศ     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

            เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม     คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์

            รายวิชา    ว 31202 วิทยาศาสตร์                                                   ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  2

                จำนวนเวลา        120        ชั่วโมง                                ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์และมนุษย์  การเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ อาหาร ความสำคัญของอาหารต่อเพศและวัย  สารในสิ่งเสพติด ธาตุและสารประกอบ การเปลี่ยนแปลงของสาร การเกิดสารละลาย การเปลี่ยนสถานะ การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน      และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสะท้อนและการหักเหของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์ เลเซอร์ และเส้นใยนำแสง ความสว่างและการมองเห็น  โลกของเรา   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ดิน  หิน  แร่   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

                          เพื่อให้เกิดความรู้    ความคิด     ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ        นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม     คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์

            รายวิชา    ว 31303 วิทยาศาสตร์                                                   ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  3

                จำนวนเวลา           120             ชั่วโมง

                                ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน พลังงานไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ส่วนประกอบของระบบสุริยะ  กลุ่มดาวฤกษ์  กาแล็กซี  เอกภพ  เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม  ยานอวกาศ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

            เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม     คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น