วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ที่4

                                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2554
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 11 ชั่วโมง
เรื่อง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เวลา 3 ชั่วโมง
บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้โดย นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง ครูอัตราจ้าง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เมื่อ วันที่ .31 - 4..เดือน ...มิถุนายน....พ.ศ. ....2554............... โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1


สาระสำคัญ

1. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)

2. ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สังเกต สำรวจตรวจสอบ อธิบายและวิเคราะห์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์


จุดประสงค์ปลายทาง

สรุปเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้


จุดประสงค์นำทาง

1. บอกและอธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้

2. บอกขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้


เนื้อหาสาระ

1. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้สืบค้นหรือค้นหาคำตอบ เน้นให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยที่ครูมีบทบาทในการให้ความกระจ่างและเป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นพบข้อมูลและจัดระบบความหมายของข้อมูลของตนเอง

2. ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีดังนี้

1) สร้างความสนใจ 4) ขยายความรู้

2) สำรวจและค้นหา 5) ประเมิน

3) อธิบายและลงข้อสรุป


กิจกรรมการเรียนการสอน

1. แจ้งสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการเรียนเกณฑ์การผ่านและวิธีการซ่อมเสริมเมื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

2. ครูและนักเรียนสนทนาถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

1. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)

- กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้สืบค้นหรือค้นหาคำตอบ เน้นให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยที่ครูมีบทบาทในการให้ความกระจ่างและเป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นพบข้อมูลและจัดระบบความหมายของข้อมูลของตนเอง

2. ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีดังนี้

1) สร้างความสนใจ

2) สำรวจและค้นหา

3) อธิบายและลงข้อสรุป

4) ขยายความรู้

5) ประเมิน

3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมช่วยกันอภิปรายถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

4. นักเรียนศึกษาตอบคำถามจากใบความรู้

5. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์


สื่อ/แหล่งเรียนรู้


1. ใบความรู้เรื่อง ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์

2. อินเตอร์เน็ต

3. ใบกิจกรรม

4. Power Point

การวัดผลประเมินผลวิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การผ่าน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจผลการปฏิบัติงาน
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ตรวจผลงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการตรวจ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
แบบบันทึกการตรวจผลงานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60


กิจกรรมเสนอแนะ

ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอโดยจัดทำ เป็น แผนผังความคิดรวบยอดส่งครู ผู้สอนตรวจสอบให้คะแนน


บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

1 ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน คิดเป็นร้อยละ...........

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน คิดเป็นร้อยละ.................

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน คิดเป็นร้อยละ.............

2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................

3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................4 การปรับปรุงและพัฒนา

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................


ชื่อ ............................................ผู้สอน

(นางสาวศิริรัตน์ จำปาเพ็ง)

ครูอัตราจ้าง

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………


ลงชื่อ ............................................

(นางทิพวดี อัครฮาด)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………


ลงชื่อ ............................................

(นายสุชาติ อาจศัตรู)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ใบความรู้

เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา


กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process)

วิธีนี้เน้นให้นักเรียนฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน มีเหตุผล ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยอาศัยแนวคิดแก้ปัญหาด้วยการนำวิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive)คือ การสอนจากกฎเกณฑ์ไปหาความจริงย่อย ไปผสมผสานกับวิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive)คือ การสอนจากตัวอย่างย่อยมาหาเกณฑ์ กระบวนการคิดทั้งสองอย่างนี้รวมกันทำให้เกิดรูปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา

ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหามีดังนี้

1) ทำความเข้าใจปัญหา

ครูเน้นให้นักเรียนทำความเข้าใจถึงสภาพของปัญหาว่า ปัญหาเกิดจากอะไร มีข้อมูลใดแล้วบ้าง และมีเงื่อนไขหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่ม

2) วางแผนแก้ปัญหา

เป็นการนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นมาใช้ประกอบการวางแผนแก้ปัญหา ถ้าปัญหานั้นต้องตรวจสอบโดยการทดลอง ในขั้นวางแผนก็จะประกอบด้วยการตั้งสมมติฐาน กำหนดวิธีการทดลอง และกำหนดแนวทางในการประเมินผลการแก้ปัญหา

3) ดำเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล

นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน และประเมินว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

4) ตรวจสอบการแก้ปัญหา

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา และผลจากการแก้ปัญหาว่ามีผลกระทบต่อสิ่งอื่นหรือไม่ รวมไปถึงการนำวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น