วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

                                   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ( . 1 – 3 )
สาระที่ 1 :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน  1.1 : เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สำรวจตรวจสอบ และอธิบายลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งกระบวนการที่สารผ่านเซลล์
2.       สำรวจตรวจสอบและอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.       เตรียมสได์สดเพื่อศึกษาลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (1.1 – 1 )
2.       อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ จากการสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์  (1.1 – 1 )
3.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
4.       ทดลองและอธิบายการเกิด กระบวนการแพร่และออสโมซิส(1.1 – 1 )
1.       ทดลองและ อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และการทำงานของโครงกระดูกกับกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด ( 1.1-3 )
2.       สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และอธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ( 1.1 – 3 )
1.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธ์และปรับปรุงพันธ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ ( 1.1-5 )
2.       สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  อาหาร  และการแพทย์  ( 1.1 – 5 )มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี หรือรายภาค
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
3.       สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ และมนุษย์) การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้
4.       สังเกต สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส)
5.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์

5.       ออกแบบและทำการทดลองเกี่ยวกับการแพร่ และออสโมซีสของเซลล์เมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน (1.1 – 1 )
6.       ทดลอง สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยบางประการที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่  แสง  คลอโรฟิลล์  คาร์บอนไดออกไซด์ และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง (1.1- 2 )
7.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม( 1.1 – 2 )
8.       ทดลอง  สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างการทำงานของระบบลำเลียงของพืช ( 1.1- 3 )
3.      ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์  สัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  ได้แก่แสง  อุณหภูมิ น้ำ  และการสัมผัส ( 1.1 – 4 )
4.      สืบค้นข้อมูลและอธิบายเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธ์ ปรับปรุงพันธ์ เพิ่มผลผลิตของสัตว์ในท้องถิ่น ( 1.1 – 5 )
5.      สืบค้นข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  อาหาร  และการแพทย์ ( 1.1 – 5 )
6.      ทดสอบและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารอาหารหลักในอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน (1.1 – 6 )--
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
6.       สำรวจตรวจสอบสารอาหารต่าง ๆ ที่รับประทานในชีวิตประจำวัน และนำความรู้มาใช้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วนเหมาะสมกับเพศและวัย
7.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารเสพติด ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายและนำเสนอแนวทางในการป้องกันและต่อต้านสารเสพติด


9.       สืบค้นข้อมูล ทดลองและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ในระบบสืบพันธ์ของพืช ( 1.1 – 3 )
10.    วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ ในพืช ( 1.1 – 3 )
11.    ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  ได้แก่แสง  อุณหภูมิ น้ำ  และการสัมผัส ( 1.1 – 4 )
12.    สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธ์ ปรับปรุงพันธ์เพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น ( 1.1 – 5 )
13.    สืบค้นข้อมูลอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  อาหาร  และการแพทย์ ( 1.1 – 5 )
7.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย( 1.1 – 6 )
8.       เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมาะสมกับเพศและวัย ( 1.1 – 6 )
9.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเสนอแนะรณรงค์การป้องกันและต่อต้านสารเสพติด ( . 1.1 – 7 )

--
สาระที่ 1 :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน  1.2 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ       การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.      สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ สารพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานและรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ด้านพันธุกรรม
2.      สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล และผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสังคม
--

--

1.      สืบค้นข้อมูลและอธิบายได้ว่าในนิวเคลียสมีโครโมโซม  บนโครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ (1.2 – 1 )
2.      สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะของโครโมโซม ของสิ่งมีชีวิต ยีนที่อยู่บนโครโมโซม และจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ( 1.2 – 1 )


มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี หรือรายภาค
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3

--

--


3.       สืบค้นข้อมูล อภิปราย  และเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถ่วยทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ( 1.2 – 1 )
4.       สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ( 1.2 – 1 )
5.       สำรวจ สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ( 1.2 – 2 )
6.       สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชัวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ( 1.2 – 2 )


สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว2.1 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สำรวจตรวจสอบระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสารและการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชาการ

 
--


--
1.      สำรวจ อธิบาย และเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศในท้องถิ่น และการถ่ายทอดพลังงาน ( 2.1 – 1 )
2.      สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของคาร์บอน ไนโตรเจน และน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ ( 2.1 – 1 )
3.      สำรวจ  ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร ( 2.1 – 1 )
สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว2.2 : เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี หรือรายภาค
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรม- ชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยา-ศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม--


--
1.       สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ( 2.2 – 1 )
2.       เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ( 2.2 – 1 )
3.       อาสาสมัครเป็นกลุ่มร่วมป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ( 2.2 – 1 )สาระที่ 3 :  สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 :  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สังเกต สำรวจตรวจสอบวิเคราะห์อภิปรายสมบัติต่าง ๆ ของสารจำแนกสารออกเป็นกลุ่มตามเนื้อสารหรือขนาดของอนุภาค
2.       สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (model) การจัดเรียงอนุภาคและการเคลื่อนไหวอนุภาคของสารในสถานะต่าง ๆ และใช้แบบจำลอง อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร
3.       สำรวจตรวจสอบสารเนื้อเดียว อภิปราย และอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลายค่า pHของสารละลาย และการนำความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์
1.       สำรวจตรวจสอบวิเคราะห์อภิปรายสมบัติทางกายภาพของสาร (3.1 – 1)
2.       จำแนกสารเป็นกลุ่มตามลักษณะของเนื้อสารและขนาดอนุภาคของสาร (3.1 – 1)
3.       สำรวจ ทดลอง และอธิบายความแตกต่างระหว่างสมบัติ ลักษณะเนื้อสาร ของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม ขนาดอนุภาคของสารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย ( 3.1-1 )
4.       ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ ( 3.1- 3 )
1.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายแบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคและการเคลื่อนไหวของอนุภาคในสถานะต่าง ๆ (3.1 – 2 )
2.       สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาค (3.1 – 2 )
3.       สืบค้นข้อมูลและตรวจสอบสมบัติของธาตุ  สารประกอบและธาตุกัมมันตรังสี (3.1 – 4 )--

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
4.       สำรวจตรวจสอบและเปรียบเทียบสมบัติของสาร อธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ สามารถจำแนกและอธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และการนำไปใช้ประโยชน์
5.       สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง    การกลั่น การตกผลึก การสกัด และโครมาโทรกราฟี่ และนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม


5.       ทดสอบ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH  กับสมบัติความเป็นกรด เบส ของสารละลาย (3.1 – 3 )
6.       สำรวจและอธิบายสมบัติของสารละลายกรด เบส ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และผลที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม (3.1 – 3 )
7.       ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีการกลั่น กรอง ตกผลึก สกัดและโครมาโทกราฟี่ (3.1 – 5 )
8.       อธิบายและยกตัวอย่างการนำหลักการแยกสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ( 3.1 – 5 )


4.       ทดลอง จำแนก และอธิบายสมบัติของธาตุโลหะ  อโลหะ  กึ่งโลหะ (3.1 – 4 )
5.       อธิบายและยกตัวอย่างการนำธาตุ สารประกอบ และธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมทั้งการป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสี ( 3.1 – 4 )--

สาระที่ 3 :  สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.2 :  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี     มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สังเกต สำรวจ ตรวจสอบอภิปราย อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสารเมื่อสารเกิดการละลายเปลี่ยนสถานะและเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
2.       สำรวจตรวจสอบ เปรียบเทียบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับหน่วยที่ใช้แสดงปริมาณของตัวละลายในตัวทำละลาย วิธีเตรียมสารละลายที่มีความข้มข้นตามหน่วยที่กำหนดและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1.       สำรวจและอธิบายองค์ประกอบของสารละลาย   ความเข้มข้นของสารละลาย (3.2 – 2 )
2.       เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด ( 3.2 – 2 )
3.       ทดลองและอธิบายการตกผลึกของสารบริสุทธิ์ รวมทั้งเตรียมผลึกของสารบริสุทธิ์บางชนิด  (3.2 – 2 )

4.                ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสารละลายและความรู้เรื่องสารละลานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ( 3.2 – 2 )


1.       ทดลอง และอธิบายสมบัติของสารเกี่ยวกับจุดเดือด จุดหลอมเหลว และการละลายในตัวทำละลายต่าง ๆ ( 3.2 – 1 )
2.       ทดลองและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี และยกตัวอย่างผลของปฏิกิริยาเคมี ( 3.2 – 1 )
3.       ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร  การละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ (3.2 – 1 )
4.       ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร


--

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
3.       สังเกต สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมีของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส  กรดกับคาร์บอเนต และนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  คุ้มค่า ปลอดภัย รู้วิธีป้องกันและแก้ไขอย่างถูกวิธี


--
5.       ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนต( 3.2 – 3)
6.       สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี ( 3.2- 3 )
7.       สำรวจและอธิบายการป้องกันการสึกกร่อนของโลหะกับวัสดุคาร์บอเนต(3.2- 3 )
8.       สำรวจ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ( 3.2 – 4 )
9.       สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยและคุ้มค่า และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไข ( 3.2 – 4 )

--สาระที่ 4 :  แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 :  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง  และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       อภิปรายและอธิบายได้ว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ทำการทดลองหาแรง-ลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
2.       สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายว่าแรงลัพธ์มีผลทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์นั้น

 


1.       ทดลองและอธิบายว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ( 4.1 – 1 )
2.       ทดลองและอธิบายแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน (4.1 – 1 )
3.       ทดลองและอธิบายความหมายของความเร่ง ( 4.1 – 2 )
4.       ทดลองและอธิบายว่าผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุนั้นมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์ ( 4.2 – 2 )

--


--
มาตรฐาน ว 4.2 :  เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายแสงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพและเสนอแนะวิธีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2.       ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนต์และวิเคราะห์โมเมนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งคำนวณ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.        สังเกตการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และอธิบายผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุและลักษณะการเคลื่อนที่ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

1.       ทดลองและอธิบายหลักการของแรงเสียดทาน ( 4.2 – 1 )
2.       วิเคราะห์แรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนวคิดที่จะเพิ่มหรือลดแรงเสีดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ( 4.2 – 1 )
3.       ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนต์ของแรงในเชิงปริมาณ ( 4.2 – 2 )
4.       วิเคราะห์ คำนวณโมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ ( 4.2 – 2 )
5.       สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการนำหลักการของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์( 4.2 – 2 )


--
--
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3

--
6.       สำรวจ  อธิบาย  และระบุการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ( 4.2 – 3 )
7.       ทดลองและอธิบายผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ( 4.2 – 3 )
8.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายประโยชน์ของการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ( 4.2 – 3)


--


--


สาระที่ 5 :  พลังงาน
มาตรฐาน  5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3

1.       สำรวจตรวจสอบ และอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน และการนำไปใช้ประโยชน์

2.       สังเกต และวัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ บอกได้ว่าอุณหภูมิเป็นปริมาณที่บอกถึงระดับหรือสภาพความร้อนในวัตถุ
3.       สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ การพา การแผ่รังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


1.       ทดลองและ อธิบายเกี่ยวกับงาน  พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์  กฎการอนุรักษ์พลังงานและการนำไปใช้ประโยชน์ ( 5.1- 1 )
2.       สังเกตและวัดอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ และอธิบายความหมายของอุณหภูมิ ( 5.1 – 2 )
3.       ทดลองและอธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ  การพา การแผ่รังสี  และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ ( 5.1 – 3 )


1.      ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์ และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ เช่น เส้นใยนำแสง  เลเซอร์ ( 5.1 – 6 )
2.      สังเกตการตอบสนองของนัยน์ตาต่อความเข้มแสง  และอธิบายผลของความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ( 5.1 – 7 )
1.       ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง ( 5.1 – 8 )
2.       สืบค้นข้อมูล และคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า ( 5.1 – 9 )
3.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  ประหยัด  และคุ้มค่า ( 5.1 – 9 )มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
4.       ทดลอง และอธิบายการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนของวัตถุต่างๆ  สืบค้นข้อมูลรวมทั้งนำความรู้ไปออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
5.       ทดลองและอธิบายสมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
6.       ทดลองและอธิบายสมบัติการสะท้อน การหักเหของแสงรวมทั้งการคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
7.       อภิปรายและอธิบายได้ว่า ความเข้มของแสงมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ


4.       ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายความร้อนของวัตถุต่างๆ  ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์  ( 5.1 – 4 )
5.       ออกแบบ  สร้างแบบจำลองที่แสดงการใช้ประโยชน์ของหลักการเรื่องการดูดกลืน-แสง และการคายความร้อน( 5.1 – 4 )
6.       ทดลองและอธิบายสมดุลความร้อนผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ ( 5.1 – 5 )

--
4.      สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน และสร้างแบบจำลองติดตั้งวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและประหยัด  ( 5.1 – 10 )
5.      ทดลองและอธิบายสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดเช่น ตัวต้านทานไดโอด ไอซี ทรานซิสเตอร์ ( 5.1 – 11 )
6.      ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ( 5.1 – 11 )
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
8.       ทดลองและอธิบายความสัมพัน์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
9.       สืบค้นข้อมูล และคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบ และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
10.    สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน การออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
11.    สำรวจตรวจสอบ บอกสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี ทรานซิสเตอร์ สามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและนำไปใช้ประโยชน์


--


--


--


สารที่ 6 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 :  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิงโลก และภายในโลก  ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3

1.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ แปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2.       สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกและกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3.       สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกและทรัพยากรธรณีในโลก
1.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นของบรรยากาศ ( 6.1 – 1 )
2.       อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศในท้องถิ่น ( 6.1 – 1 )
3.       สังเกตสืบค้นข้อมูล อธิบายและเขียนสรุปการเกิดเมฆ ชนิดของเมฆ และการเกิดฝน ( 6.1 – 1 )
4.       สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนในท้องถิ่น วัดปริมาณน้ำฝนและอธิบายผลของน้ำฝนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ( 6.1 – 1 )

 

1.       สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพส่วนประกอบของโลก ( 6.1 – 3 )

2.       สืบค้นข้อมูล สำรวจ และระบุ ทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นในประเทศไทยและของโลก( 6.1 – 3 )

3.       อธิบายและเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีในท้องถิ่น ( 6.1 – 3 )
4.       สืบค้นข้อมูล ทดลอง และใช้สถานการณ์จำลองอธิบายหลักการเกิดกระบวนการยกตัว การยุบตัว การคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม ( 6.1 – 4 )
--
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
4         สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยกตัว การยุบตัว และการคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม และผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างกัน
5.       สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชั้นหน้าตัดของดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดินและการนำไปใช้ประโยชน์
6.       สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลก แหล่งน้ำใต้ดิน และการนำมาใช้ประโยชน์

5.       สืบค้นข้อมูล เขียนรายงาน และอธิบายการเกิดลม และผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ( 6.1 – 1 )
6.       อธิบายและเสนอแนะวิธีป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ( 6.1 – 1 )
7.       สืบค้นข้อมูล แลความหมายของสัญลักษณ์และข้อความในพยากรณ์อากาศ และอธิบายความสำคัญของการพยากรณ์อากาศ ( 6.1 – 1 )
8.       วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลียนแปลงอุณหภูมิของโลก ( 6.1 – 2 )
9.       สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม ( 6. 1 – 2 )
5.       สำรวจและอธิบายลักษณะภูมิประเทศทึ่แตกต่างกันในท้องถิ่นและในประเทศไทย และอธิบายผลของกระบวนการทางธรณีต่อการเกิดภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ( 6.1 – 4 )
6.       ทดลองและอธิบายสมบัติบางประการของดิน  ( 6.1 – 5 )
7.       สืบค้นข้อมูล อธิบายและเขียนแผนภาพชั้นหน้าตัดของดิน การกำเนิดดิน ( 6.1 – 5 )
8.       อภิปรายและเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพ
ของดินให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ ( 6.1 – 5 )

9.                ทดลองและอธิบาย ลักษณะ สมบัติ และคุณภาพของแหล่งน้ำบนพื้นโลก และแหล่งน้ำใต้ดิน ( 6.1 – 6 )


--มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
7.       สำรวจ ตรวจสอบ สังเกต และอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะขององค์ประกอบสมบัติของหินและแร่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์

--

 

10.          สำรวจ อธิบาย และยกตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่น ( 6.1 – 6 )

11.          ทดลองและอธิบายกระบวนการเกิด  ลักษณะของหินและแร่ในท้องถิ่น ( 6.1 – 7 )

12.          สืบค้นข้อมูลนำเสนอและจำแนกประเภทของหินในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากหินและแร่ในท้องถิ่น ( 6.1 – 7 )


--

สาระที่ 7 :  ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7. 1 :  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแลกซี  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
2.       สังเกต อภิปราย และอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และการใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น
--


--

1.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก( 7.1 – 1 )
2.       ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ( 7.1 – 1 )
3.       สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของกาแลกซีและเอกภพ ( 7.1 – 2 )
4.       อ่านแผนที่ดาว สังเกตและอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์( 7.1 – 2 )


สาระที่ 7 :  ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7. 2 :  เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตร และการสื่อสาร  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าขอเทคโนโลยีอวกาศ ที่ใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า    สภาวะอากาศทรัพยากรธรรมชาติ  และใช้ในการสื่อสาร----
1.       สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และใช้ในการสื่อสาร ( 7.2 – 1 )
สาระที่ 8 :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8. 1 :  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
1.       ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2.       สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆวิธี
3.       เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
4.       เก็บข้อมูล  จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.       ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปร ที่สำคัญ ในการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2.       สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนเพื่อสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
3.       สำรวจตรวจสอบเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
4.       เก็บข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณ
5.       วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบที่สอดคล้องกับสมมติฐาน
6.       อธิบายและแสดงผลการสำรวจตรวจสอบ
      
1.       ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปร ที่สำคัญ ในการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2.       สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนเพื่อสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
3.       สำรวจตรวจสอบเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
4.       เก็บข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.       วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบที่สอดคล้องกับสมมติฐาน
6.       อธิบายและแสดงผลการสำรวจตรวจสอบ
      

1.       ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปร ที่สำคัญ ในการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2.       สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนเพื่อสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
3.       เลือกเทคนิคสิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม
4.       เก็บข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.       วิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ  
มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 3 (.1 – .3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
5         วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป  ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน  และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
6         สร้างแบบจำลอง ( modeling) หรือรูปแบบ (pattern representation) ที่ อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจ ตรวจสอบ
7         สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
8         บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้น หรือโต้แย้งจากเดิม
9         จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
7.       สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบต่อไป
8.       สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจตรวจสอบเพื่ออ้างอิง
9.       จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน อธิบายโครงการหรือชิ้นงานที่แสดง  กระบวนการ และผลงาน7.       สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบและนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ
8.       สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
9.       จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และอธิบาย  กระบวนการ และผลของโครงงาน หรือชิ้นงาน
6.       สร้างแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลของการสำรวจตรวจสอบ
7.       สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
8.       อธิบายผลการสังเกต  การสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่พบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
9.       จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการ และผลของโครงงาน หรือชิ้นงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น