วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT

               กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้4 MAT หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ โดยจัดแบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละเรื่อง ยึดหลักการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองผู้เรียนทุกแบบการเรียน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนชอบและได้ปรับตัวเรียนรู้ในการเรียนอื่นๆ ด้วย และมีการจัดประสบการณ์ที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาเพื่อให้สมองทั้งสองซีกมีการพัฒนาที่สมดุล ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์เข้ากับตนเอง
ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์

1.2 ส่วนที่ 2 การพัฒนาความคิดรวบยอด

ขั้นที่ 3 ขั้นบูรณาการการสังเกตไปสู่ความคิดรวบยอด

ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด

1.3 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง

ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด

ขั้นที่ 6 ขั้นปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง

1.4 ส่วนที่ 4 การบูรณาการและประยุกต์ประสบการณ์

ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ของตนกับผู้อื่น
..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น