วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3

          สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3


วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน 1.1 : เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สำรวจตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ รวมทั้งกระบวนการที่สารผ่านเซลล์
2. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ และมนุษย์) การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้
1.1 การสังเกต และการอภิปรายลักษณะรูปร่างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
1.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
1.3 การทดลองและการอภิปรายการเกิดกระบวนการแพร่ และการออสโมซิส
2.1 การทดลอง และการอภิปรายปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3.1 การสำรวจโครงสร้างที่ใช้ในการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหารของพืช
3.2 การสำรวจ การทดลอง และการอภิปรายโครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของพืช
3.3 การอภิปรายความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพืช
3.4 การสืบค้นข้อมูล การทดลอง และการอภิปรายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้ม-
กัน ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
4. สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และอธิบายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส)
5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์
6. สำรวจตรวจสอบสารอาหารต่าง ๆ ที่รับประทาน ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้มาใช้ในการเลือก รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
ได้สัดส่วนเหมาะสมกับเพศและวัย
7. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารเสพติด ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างของร่างกาย และนำเสนอแนวทางในการป้องกันและต่อต้านสารเสพติด
3.5 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์
4.1 การสังเกต การสำรวจ และการวิเคราะห์การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า (แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส)
4.2 การสังเกต การสำรวจ และการวิเคราะห์การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า (แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส)
5.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของพืช รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาห กรรมอาหาร และการแพทย์
5.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาห -กรรมอาหาร และการแพทย์
6.1 การทดสอบสารอาหารบางประเภทในอาหาร
6.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย
6.3 การนำความรู้ไปใช้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน เหมาะสมกับเพศและวัย
7.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเกี่ยวกับสารเสพติด
ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และการนำเสนอแนวทางในการป้องกันและ
ต่อต้านสารเสพติด
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน 1.2 : เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ สารพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน และรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ด้านพันธุกรรม
2. สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล และผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสังคม
1.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่าง ๆ ในเซลล์
1.2 การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ และการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน
1.3 การนำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
2.1 การสำรวจ การสืบค้นข้อมูล และการอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
2.2 การอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์ และโทษ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสังคม
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน 2.1 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สำรวจตรวจสอบระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
1.1 การสำรวจ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน 2.2 : เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.1 การสำรวจ การอภิปราย และการวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
1.2 การอภิปรายแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สังเกต สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายสมบัติ ต่าง ๆ ของสาร จำแนกสารออกเป็นกลุ่มตามเนื้อสาร หรือขนาดของอนุภาค
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (model) การจัดเรียงอนุภาคและการเคลื่อนไหวอนุภาคของสารในสถานะต่าง ๆ และใช้แบบจำลอง อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร
3. สำรวจตรวจสอบสารเนื้อเดียว อภิปราย และอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย ค่า pH ของสารละลาย และการนำความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์
4. สำรวจตรวจสอบและเปรียบเทียบสมบัติของสาร อธิบายองค์ประกอบและ สมบัติของธาตุ และสารประกอบ สามารถจำแนกและอธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และการนำไปใช้ประโยชน์
1.1 การสังเกต และการอภิปรายสมบัติต่างๆ ของสาร
1.2 การทดลอง การอภิปราย และการจำแนกความแตกต่างระหว่างสมบัติ และลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารแขวนลอย และสารละลาย
2.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความแตกต่างของสมบัติของสารทั้งสามสถานะ จากการจัดเรียงและการเคลื่อนไหวของอนุภาคของสาร
2.2 การอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลอง ( model ) หรือสถานการณ์จำลอง
3.1 การทดสอบความเป็นกรด เบส ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์
3.2 การอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับระดับความเป็นกรด เบสของสารละลาย
3.3 การทดลองและการอภิปราย สมบัติของสารละลายกรด เบส และการนำความรู้เกี่ยวกับกรด เบส
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4.1 การอภิปราย และการเปรียบเทียบองค์ประกอบ และสมบัติของธาตุ และสารประกอบ
4.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย สมบัติของธาตุ -กัมมันตรังสี ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ
การอภิปรายประโยชน์ของการนำธาตุต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
5. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การกลั่น การตกผลึก การสกัด และโครมาโทกราฟี่ และนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
5.1 การอภิปรายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การ กลั่น การตกผลึก การสกัด และโครมาโทกราฟี่
5.2 การทดลอง แยกสารบางชนิดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5.3 การอภิปราย การนำวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน 3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สังเกต สำรวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเกิดการละลาย เปลี่ยนสถานะ และเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
2. สำรวจตรวจสอบ เปรียบเทียบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหน่วยที่ใช้แสดงปริมาณของตัวละลายในตัวทำละลาย วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
3. สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมีของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส กรดกับคาร์บอเนต และนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง คุ้มค่า ปลอดภัย รู้วิธีป้องกันและแก้ไขอย่างถูกวิธี
1.1 การทดลอง และการอภิปราย การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเกิดการละลาย การเปลี่ยนสถานะ และเกิดปฏิกิริยาเคมี
1.2 การอภิปราย และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
2.1 การอภิปรายองค์ประกอบของสารละลาย
2.2 การทดลอง และการอภิปรายความเข้มข้นของสารละลาย วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด และการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1 การทดลอง และการอภิปรายการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของสาร
3.2 การอภิปราย และการอธิบายสมการเคมีของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส กรดกับคาร์บอเนต
3.3 การนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีของสารไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
4.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
4.2 การอภิปรายและการเสนอแนะวิธีการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้อง คุ้มค่า ปลอดภัย รู้วิธีป้องกัน และแก้ไขอย่าง
ถูกวิธี
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. อภิปราย และอธิบายได้ว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ทำการทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
2. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายว่าแรงลัพธ์มีผลทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์นั้น
1.1 การอธิบายความหมายของปริมาณทางฟิสิกส์
1.2 การทดลอง และการอภิปรายหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน
2.1 การทดลอง และการอภิปรายผลของแรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์นั้น
สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน 4.2 : เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายแรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ และเสนอแนะวิธีการเพิ่ม หรือลดแรงเสียดทานเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2. ทดลอง และอธิบายหลักการของโมเมนต์ และวิเคราะห์โมเมนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งคำนวณและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. สังเกตการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และอธิบายผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุและลักษณะการเคลื่อนที่ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
1.1 การทดลอง และการอภิปรายเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ
1.2 การอภิปรายวิธีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2.1 การทดลอง และการอภิปรายหลักการของโมเมนต์
2.2 การวิเคราะห์โมเมนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.3 การคำนวณโมเมนต์ และนำความรู้เรื่องโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์
3.1 การสังเกตการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
3.2 การอธิบายผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุและลักษณะการเคลื่อนที่ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน และการนำไปใช้ประโยชน์
2. สังเกต และวัดอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ บอกได้ว่าอุณหภูมิเป็นปริมาณที่บอกถึงระดับหรือสภาพความร้อนในวัตถุ
3. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ การพา การแผ่รังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. ทดลอง และอธิบายการดูดกลืนแสง และการคายความร้อนของวัตถุต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลรวมทั้งนำความรู้ไปออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
5. ทดลอง และอธิบายสมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
1.1 การอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
1.2 การอภิปรายประโยชน์ของพลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
2.1 การสังเกต และการวัดอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ
2.2 การอธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับระดับความร้อนหรือสภาพความร้อนในวัตถุ
3.1 การทดลองและการอภิปรายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำ การพา และการแผ่รังสี
3.2 การนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ไปใช้ประโยชน์
4.1 การทดลอง และการอภิปรายการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนของวัตถุต่าง ๆ
4.2 การสืบค้นข้อมูล และการนำความรู้เรื่องการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนไปออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
5.1 การทดลอง และการอธิบายสมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
6. ทดลอง และอธิบายสมบัติการสะท้อน การหักเหของแสง รวมทั้งการคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. อภิปรายและอธิบายได้ว่าความเข้มของแสงมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
8. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
9. สืบค้นข้อมูล และคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบ และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน การออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
11. สำรวจ ตรวจสอบ บอกสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี ทรานซิสเตอร์ สามารถประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและนำไปใช้ประโยชน์
6.1 การทดลองและการอภิปรายสมบัติการสะท้อน และการหักเหของแสง
6.2 การอธิบาย และการคำนวณการเกิดภาพของวัตถุ และการนำความรู้เรื่องการเกิดภาพไปใช้ประโยชน์
7.1 การอภิปรายผลความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
8.1 การทดลอง และการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานและการคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง
9.1 การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
9.2 การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเปรียบเทียบ และการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
10.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายหลักการต่อวงจร
ไฟฟ้าในบ้าน การออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และการนำไปใช้ประโยชน์
11.1 การทดลองและการอภิปรายสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ไอซี และทรานซิสเตอร์
11.2 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการนำ
ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วง .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ แปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศ อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลก และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลก และทรัพยากรธรณีในโลก
4. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยกตัว การยุบตัว และการคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม และผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างกัน
1.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายปรากฏการณ์ ทางลมฟ้าอากาศ
1.2 การวิเคราะห์ และการแปลความหมายจากการพยากรณ์อากาศ
1.3 การอภิปรายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2.1 การวิเคราะห์ และการอภิปรายผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลก และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบาย ส่วนประกอบของโลก และทรัพยากรธรณีในโลก
4.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยกตัว การยุบตัว การคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา และการทับถม
4.2 การอภิปราย และการอธิบาย ผลของกระบวนการทางธรณีดังกล่าวที่ทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างกัน
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
5. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชั้นหน้าตัดของดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลก แหล่งน้ำใต้ดิน และการนำมาใช้ประโยชน์
7. สำรวจตรวจสอบ สังเกต และอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะขององค์ประกอบ สมบัติของหินและแร่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
5.1 การสำรวจ การทดลอง และการอธิบายเกี่ยวกับ ชั้นหน้าตัดของดิน สมบัติของดิน และการปรับปรุงคุณภาพของดิน
5.2 การอภิปราย และการนำความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินไปใช้ประโยชน์
6.1 การสำรวจ การอภิปราย และการอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนพื้นโลก และแหล่งน้ำใต้ดิน
6.2 การอภิปราย และการนำความรู้เรื่องแหล่งน้ำมาใช้ประโยชน์
7.1 การทดลอง และการอภิปรายกระบวนการเกิด ลักษณะขององค์ประกอบ สมบัติของหินและแร่
7.2 การอภิปรายการใช้ประโยชน์จากหินและแร่
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน 7.1 : เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแลกซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – . 3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
2. สังเกต อภิปราย และอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์ และการใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น
1.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและการอธิบายปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
1.2 การอภิปรายและอธิบายผลของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
2.1 การสังเกต การอภิปราย และการอธิบายลักษณะกลุ่มดาวฤกษ์ และการนำความรู้เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน 7.2 : เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศ ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตร และการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – . 3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ในการสื่อสาร
1.1 การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ในการสื่อสาร
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญใน
การสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆวิธี
3. เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
4. เก็บข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
6. สร้างแบบจำลอง ( modeling) หรือรูปแบบ (pattern representation) ที่อธิบายผลหรือแสดงผลการสำรวจตรวจสอบ
1.1 การตั้งคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญ ในการตรวจสอบจากเรื่องที่ศึกษาหรือ ที่สนใจได้อย่างครอบคลุม
2.1 การสร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้
2.2 การวางแผนเพื่อการสำรวจตรวจสอบหลายๆ วิธี
3.1 การเลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
4.1 การเก็บข้อมูล และการจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.1 การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนและขัดแย้งกับสมมติฐาน
6.1 การสร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลการสำรวจตรวจสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น .1 – .3
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
7. สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่
เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้น หรือโต้แย้งจากเดิม
9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
7.1 การสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7.2 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์ใหม่ ๆ
8.1 การบันทึก และการอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ
8.2 การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการนำเสนอข้อมูล
8.3 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
9.1 การจัดแสดงผลงาน การเขียนรายงาน และ/หรือการอธิบาย เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของชิ้นงานให้ผู้ อื่นเข้าใจ
กำหนดการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค และสาระการเรียนรู้รายปี
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน 1.1 : เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 1
1.1 การสังเกต และการอภิปรายลักษณะรูปร่างของเซลล์

ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

1.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
1.3 การทดลองและการอภิปรายการเกิดกระบวนการแพร่ และการออสโมซิส
ข้อ 2
2.1 การทดลองและการอภิปรายปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.1 อธิบายและเขียนแผนภาพแสดง ลักษณะและรูปร่าง
ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์ได้
1.2 ทดลองและเขียนรูปภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาซึม นิวเคลียส และคลอโรพลาสต์ ) ได้
1.3 อธิบายหน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ได้
1.4 ทดลองและอธิบายการเกิดกระบวนการแพร่และ

การออสโมซิสได้

2.1 ทดลองและอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้
2.2 อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 3
3.1 การสำรวจโครงสร้างที่ใช้ในการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหารของพืช
3.2 การสำรวจ การทดลอง และการอภิปรายโครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในพืช
3.3 การอภิปรายความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพืช
3.3 การสืบค้นข้อมูล การทดลอง และการอภิปรายโครง-สร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด
3.4 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์
ข้อ 4
4.1 การสังเกต การสำรวจ และการวิเคราะห์การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ( แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส )
4.2 การสังเกต การสำรวจ และการวิเคราะห์การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า ( แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส )
3.1 ทดลองและเขียนแผนภาพโครงสร้างของพืชที่ใช้
ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุได้
3.2 อธิบายการทำงานของระบบลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ
อาหาร และการคายน้ำของพืชได้
3.5 อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชได้
3.4 ทดลองและเขียนแผนภาพโครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในพืชได้
3.5 อธิบายความสัมพันธ์การทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพืชได้
3.6 ทดลอง อธิบาย และเขียนภาพโครงสร้างและการ
ทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบโครงกระดูก
และกล้ามเนื้อของมนุษย์และสัตว์บางชนิดได้
3.7 อธิบายความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบ
ต่าง ๆ ที่ทำให้มนุษย์และสัตว์มีการเจริญเติบโตและ การนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขได้
4.1 ตรวจสอบและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ( แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส ) ได้
4.2 ตรวจสอบและอธิบายการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า ( แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส ) ได้
สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
ข้อ 5
5.1 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของพืช รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และด้านการแพทย์
5.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ รวมทั้งผลของการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และด้านการแพทย์
ข้อ6
6.1 การทดสอบสารอาหารบางประเภทในอาหาร
6.2 การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย
6.3 การนำความรู้ไปใช้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน เหมาะสมกับเพศและวัย

ข้อ 7

7.1 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับสารเสพติด
ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างของ
ร่างกาย และการนำเสนอแนวทางในการป้องกันและ
ต่อต้านสารเสพติด
5.1 อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของพืชได้
5.2 อธิบายผลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และด้านการแพทย์ได้
5.3 อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ และอธิบายผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และด้านการแพทย์ได้
6.1 ทดสอบสารอาหารบางประเภทในอาหารได้
6.2 อธิบายความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกายได้
6.3 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วนเหมาะสมกับเพศและวัยได้
7.1 อธิบายเกี่ยวกับสารเสพติดได้
7.2 อธิบายผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายได้
7.3 เสนอแนะวิธีการป้องกันและต่อต้านสารเสพติดได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น